1254. bara'
Strong's Exhaustive Concordance
choose, create creator, cut down, dispatch, do, make fat

A primitive root; (absolutely) to create; (qualified) to cut down (a wood), select, feed (as formative processes) -- choose, create (creator), cut down, dispatch, do, make (fat).

Forms and Transliterations
בְּהִבָּֽרְאָ֑ם בְּרָאָ֑ם בְּרָאָ֑נוּ בְּרָאָֽהּ׃ בְּרָא־ בְּרָאתִ֑יו בְּרָאתִֽיו׃ בְּרֹ֤א בְרָאָ֖הּ בְרָאתָ֑ם בָּרֵ֔א בָּרֵֽא׃ בָּרָ֙אתִי֙ בָּרָ֣א בָּרָ֣אתִי בָּרָ֥א בָּרָ֥אתִי בָּרָ֥אתָ בָּרָ֨א בָרָ֑אתִי בָרָ֣א בָרָ֥א בָרָ֨א בֹּרַאֲךָ֣ בּ֣וֹרְאֶ֔יךָ בּוֹרֵ֖א בּוֹרֵ֤א בּוֹרֵ֥א בּוֹרֵ֨א בּוֹרֵא֙ בהבראם בוֹרֵ֑א בוֹרֵ֛א בוֹרֵ֧א בורא בוראיך ברא ברא־ ברא׃ בראה בראה׃ בראך בראם בראנו בראת בראתי בראתיו בראתיו׃ בראתם הִבָּֽרְאָ֑ךְ הִבָּֽרְאָֽם׃ הִבָּרַאֲךָ֖ הבראך הבראם׃ וְנִבְרָֽאוּ׃ וַיִּבְרָ֣א וַיִּבְרָ֨א וּב֣וֹרֵא וּבֵ֣רֵאת֔וֹ וּבֵרֵאתָ֤ וּבָרֵ֥א וּבָרָ֣א וּבֹרֵ֣א וּבוֹרֵ֣א ובורא וברא ובראת ובראתו ויברא ונבראו׃ יִבְרָ֣א יִבָּרֵא֑וּן יברא יבראון לְהַבְרִֽיאֲכֶ֗ם להבריאכם נִ֝בְרָ֗א נִבְרְא֥וּ נִבְרְאוּ֙ נִבְרֵ֛את נברא נבראו נבראת bā·rā ḇā·rā bā·rā·ṯā bā·rā·ṯî ḇā·rā·ṯî bā·rê baRa bārā ḇārā baRata bārāṯā baRati bārāṯî ḇārāṯî baRe bārê bə·hib·bā·rə·’ām bə·rā- bə·rā·’ā·nū bə·rā·’āh ḇə·rā·’āh bə·rā·’ām ḇə·rā·ṯām bə·rā·ṯîw bə·rō bəhibbārə’ām behibbareAm bera bərā- bərā’āh ḇərā’āh bərā’ām bərā’ānū beraAh beraAm beraAnu ḇərāṯām beraTiv bərāṯîw beRo bərō bō·ra·’ă·ḵā bō·w·rê ḇō·w·rê bō·wr·’e·ḵā bōra’ăḵā boraaCha boRe borEicha bōwr’eḵā bōwrê ḇōwrê hib·bā·ra·’ă·ḵā hib·bā·rə·’āḵ hib·bā·rə·’ām hibbāra’ăḵā hibbaraaCha hibbārə’āḵ hibbārə’ām hibbareAch hibBareAm lə·haḇ·rî·’ă·ḵem ləhaḇrî’ăḵem lehavriaChem niḇ·rā niḇ·rə·’ū niḇ·rêṯ niḇrā niḇrə’ū niḇrêṯ nivRa nivRet nivreU ū·ḇā·rā ū·ḇā·rê ū·ḇê·rê·ṯā ū·ḇê·rê·ṯōw ū·ḇō·rê ū·ḇō·w·rê ūḇārā ūḇārê ūḇêrêṯā ūḇêrêṯōw ūḇōrê ūḇōwrê uvaRa uvaRe uvereTa uVereTo uvoRe vaiyivRa vaRa vaRati venivRau veraAh veraTam voRe way·yiḇ·rā wayyiḇrā wə·niḇ·rā·’ū wəniḇrā’ū yib·bā·rê·’ūn yiḇ·rā yibbārê’ūn yibbareUn yiḇrā yivRa
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
1253
Top of Page
Top of Page