תהילים 62

<< תהילים 62 >>
Psalm 62 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח על־ידותון מזמור לדוד׃ אך אל־אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי׃

2 אך־הוא צורי וישועתי משגבי לא־אמוט רבה׃

3 עד־אנה ׀ תהותתו על איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה׃

4 אך משאתו ׀ יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו־סלה׃

5 אך לאלהים דומי נפשי כי־ממנו תקותי׃

6 אך־הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט׃

7 על־אלהים ישעי וכבודי צור־עזי מחסי באלהים׃

8 בטחו בו בכל־עת ׀ עם שפכו־לפניו לבבכם אלהים מחסה־לנו סלה׃

9 אך ׀ הבל בני־אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃

10 אל־תבטחו בעשק ובגזל אל־תהבלו חיל ׀ כי־ינוב אל־תשיתו לב׃

11 אחת ׀ דבר אלהים שתים־זו שמעתי כי עז לאלהים׃

12 ולך־אדני חסד כי־אתה תשלם לאיש כמעשהו׃


<< Psalm 62 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible