תהילים 150

<< תהילים 150 >>
Psalm 150 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הללו יה ׀ הללו־אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו׃

2 הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו׃

3 הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃

4 הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃

5 הללוהו בצלצלי־שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃

6 כל הנשמה תהלל יה הללו־יה׃


<< Psalm 150 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible