תהילים 132

<< תהילים 132 >>
Psalm 132 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שיר המעלות זכור־יהוה לדוד את כל־ענותו׃

2 אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב׃

3 אם־אבא באהל ביתי אם־אעלה על־ערש יצועי׃

4 אם־אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה׃

5 עד־אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב׃

6 הנה־שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי־יער׃

7 נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו׃

8 קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך׃

9 כהניך ילבשו־צדק וחסידיך ירננו׃

10 בעבור דוד עבדך אל־תשב פני משיחך׃

11 נשבע־יהוה ׀ לדוד אמת לא־ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא־לך׃

12 אם־ישמרו בניך ׀ בריתי ועדתי זו אלמדם גם־בניהם עדי־עד ישבו לכסא־לך׃

13 כי־בחר יהוה בציון אוה למושב לו׃

14 זאת־מנוחתי עדי־עד פה־אשב כי אותיה׃

15 צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם׃

16 וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו׃

17 שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי׃

18 אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃


<< Psalm 132 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible