נחמיה 3

<< נחמיה 3 >>
Nehemiah 3 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את־שער הצאן המה קדשוהו ויעמידו דלתתיו ועד־מגדל המאה קדשוהו עד מגדל חננאל׃ ס 2 ועל־ידו בנו אנשי ירחו ס ועל־ידו בנה זכור בן־אמרי׃ ס

3 ואת שער הדגים בנו בני הסנאה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו מנעוליו ובריחיו׃ ס 4 ועל־ידם החזיק מרמות בן־אוריה בן־הקוץ ס ועל־ידם החזיק משלם בן־ברכיה בן־משיזבאל ס ועל־ידם החזיק צדוק בן־בענא׃ ס 5 ועל־ידם החזיקו התקועים ואדיריהם לא־הביאו צורם בעבדת אדניהם׃ ס

6 ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן־פסח ומשלם בן־בסודיה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו ומנעליו ובריחיו׃ ס 7 ועל־ידם החזיק מלטיה הגבעני וידון המרנתי אנשי גבעון והמצפה לכסא פחת עבר הנהר׃ ס 8 על־ידו החזיק עזיאל בן־חרהיה צורפים ס ועל־ידו החזיק חנניה בן־הרקחים ויעזבו ירושלם עד החומה הרחבה׃ ס 9 ועל־ידם החזיק רפיה בן־חור שר חצי פלך ירושלם׃ ס 10 ועל־ידם החזיק ידיה בן־חרומף ונגד ביתו ס ועל־ידו החזיק חטוש בן־חשבניה׃ 11 מדה שנית החזיק מלכיה בן־חרם וחשוב בן־פחת מואב ואת מגדל התנורים׃ ס 12 ועל־ידו החזיק שלום בן־הלוחש שר חצי פלך ירושלם הוא ובנותיו׃ ס

13 את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות׃

14 ואת ׀ שער האשפות החזיק מלכיה בן־רכב שר פלך בית־הכרם הוא יבננו ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו׃ ס

15 ואת שער העין החזיק שלון בן־כל־חזה שר פלך המצפה הוא יבננו ויטללנו [ויעמידו כ] (ויעמיד ק) דלתתיו מנעליו ובריחיו ואת חומת ברכת השלח לגן־המלך ועד־המעלות היורדות מעיר דויד׃ ס 16 אחריו החזיק נחמיה בן־עזבוק שר חצי פלך בית־צור עד־נגד קברי דויד ועד־הברכה העשויה ועד בית הגברים׃ ס 17 אחריו החזיקו הלוים רחום בן־בני על־ידו החזיק חשביה שר־חצי־פלך קעילה לפלכו׃ ס 18 אחריו החזיקו אחיהם בוי בן־חנדד שר חצי פלך קעילה׃ ס 19 ויחזק על־ידו עזר בן־ישוע שר המצפה מדה שנית מנגד עלת הנשק המקצע׃ ס 20 אחריו החרה החזיק ברוך בן־ [זבי כ] (זכי ק) מדה שנית מן־המקצוע עד־פתח בית אלישיב הכהן הגדול׃ ס 21 אחריו החזיק מרמות בן־אוריה בן־הקוץ מדה שנית מפתח בית אלישיב ועד־תכלית בית אלישיב׃ ס 22 ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הככר׃ 23 אחריו החזיק בנימן וחשוב נגד ביתם ס אחריו החזיק עזריה בן־מעשיה בן־ענניה אצל ביתו׃ ס 24 אחריו החזיק בנוי בן־חנדד מדה שנית מבית עזריה עד־המקצוע ועד־הפנה׃ 25 פלל בן־אוזי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה אחריו פדיה בן־פרעש׃ ס 26 והנתינים היו ישבים בעפל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא׃ ס 27 אחריו החזיקו התקעים מדה שנית מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העפל׃

28 מעל ׀ שער הסוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו׃ ס 29 אחריו החזיק צדוק בן־אמר נגד ביתו ס ואחריו החזיק שמעיה בן־שכניה שמר שער המזרח׃ ס 30 [אחרי כ] (אחריו ק) החזיק חנניה בן־שלמיה וחנון בן־צלף הששי מדה שני ס אחריו החזיק משלם בן־ברכיה נגד נשכתו׃ ס 31 [אחרי כ] (אחריו ק) החזיק מלכיה בן־הצרפי עד־בית הנתינים והרכלים נגד שער המפקד ועד עלית הפנה׃ 32 ובין עלית הפנה לשער הצאן החזיקו הצרפים והרכלים׃ פ


<< Nehemiah 3 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible