ויקרא 24

<< ויקרא 24 >>
Leviticus 24 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 2 צו את־בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד׃ 3 מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד־בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם׃ 4 על המנרה הטהרה יערך את־הנרות לפני יהוה תמיד׃ פ

5 ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת׃ 6 ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה׃ 7 ונתת על־המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה׃ 8 ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני־ישראל ברית עולם׃ 9 והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק־עולם׃ ס

10 ויצא בן־אשה ישראלית והוא בן־איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי׃ 11 ויקב בן־האשה הישראלית את־השם ויקלל ויביאו אתו אל־משה ושם אמו שלמית בת־דברי למטה־דן׃ 12 ויניחהו במשמר לפרש להם על־פי יהוה׃ פ

13 וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 14 הוצא את־המקלל אל־מחוץ למחנה וסמכו כל־השמעים את־ידיהם על־ראשו ורגמו אתו כל־העדה׃ 15 ואל־בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי־יקלל אלהיו ונשא חטאו׃ 16 ונקב שם־יהוה מות יומת רגום ירגמו־בו כל־העדה כגר כאזרח בנקבו־שם יומת׃

17 ואיש כי יכה כל־נפש אדם מות יומת׃ 18 ומכה נפש־בהמה ישלמנה נפש תחת נפש׃ 19 ואיש כי־יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו׃ 20 בר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו׃ 21 ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת׃ 22 משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם׃ 23 וידבר משה אל־בני ישראל ויוציאו את־המקלל אל־מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני־ישראל עשו כאשר צוה יהוה את־משה׃ פ


<< Leviticus 24 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible