ויקרא 21

<< ויקרא 21 >>
Leviticus 21 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויאמר יהוה אל־משה אמר אל־הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא־יטמא בעמיו׃ 2 כי אם־לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו׃ 3 ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא־היתה לאיש לה יטמא׃ 4 לא יטמא בעל בעמיו להחלו׃ 5 לא־ [יקרחה כ] (יקרחו ק) קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת׃ 6 קדשים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את־אשי יהוה לחם אלהיהם הם מקריבם והיו קדש׃ 7 אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי־קדש הוא לאלהיו׃ 8 וקדשתו כי־את־לחם אלהיך הוא מקריב קדש יהיה־לך כי קדוש אני יהוה מקדשכם׃ 9 ובת איש כהן כי תחל לזנות את־אביה היא מחללת באש תשרף׃ ס

10 והכהן הגדול מאחיו א‍שר־יוצק על־ראשו ׀ שמן המשחה ומלא את־ידו ללבש את־הבגדים את־ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם׃ 11 ועל כל־נפשת מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא׃ 12 ומן־המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אני יהוה׃ 13 והוא אשה בבתוליה יקח׃ 14 אלמנה וגרושה וחללה זנה את־אלה לא יקח כי אם־בתולה מעמיו יקח אשה׃ 15 ולא־יחלל זרעו בעמיו כי אני יהוה מקדשו׃ פ

16 וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 17 דבר אל־אהרן לאמר איש מזרעך לדרתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיו׃ 18 כי כל־איש אשר־בו מום לא יקרב איש עור או פסח או חרם או שרוע׃ 19 או איש אשר־יהיה בו שבר רגל או שבר יד׃ 20 או־גבן או־דק או תבלל בעינו או גרב או ילפת או מרוח אשך׃ 21 כל־איש אשר־בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש להקריב את־אשי יהוה מום בו את לחם אלהיו לא יגש להקריב׃ 22 לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן־הקדשים יאכל׃ 23 אך אל־הפרכת לא יבא ואל־המזבח לא יגש כי־מום בו ולא יחלל את־מקדשי כי אני יהוה מקדשם׃ 24 וידבר משה אל־אהרן ואל־בניו ואל־כל־בני ישראל׃ פ


<< Leviticus 21 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible