שופטים 5

<< שופטים 5 >>
Judges 5 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ותשר דבורה וברק בן־אבינעם ביום ההוא לאמר׃

2 בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה׃

3 שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל׃

4 יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם־שמים נטפו גם־עבים נטפו מים׃

5 הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל׃

6 בימי שמגר בן־ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות׃

7 חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל׃

8 יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים מגן אם־יראה ורמח בארבעים אלף בישראל׃

9 לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו יהוה׃

10 רכבי אתנות צחרות ישבי על־מדין והלכי על־דרך שיחו׃

11 מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזנו בישראל אז ירדו לשערים עם־יהוה׃

12 עורי עורי דבורה עורי עורי דברי־שיר קום ברק ושבה שביך בן־אבינעם׃

13 אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד־לי בגבורים׃

14 מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר׃

15 ושרי ביששכר עם־דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי־לב׃

16 למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי־לב׃

17 גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון׃

18 זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה׃

19 באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על־מי מגדו בצע כסף לא לקחו׃

20 מן־שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם־סיסרא׃

21 נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז׃

22 אז הלמו עקבי־סוס מדהרות דהרות אביריו׃

23 אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא־באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים׃

24 תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך׃

25 מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה׃

26 ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו׃

27 בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד׃

28 בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו׃

29 חכמות שרותיה תענינה אף־היא תשיב אמריה לה׃

30 הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים לראש גבר שלל צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל׃

31 כן יאבדו כל־אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט הארץ ארבעים שנה׃ פ


<< Judges 5 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible