יהושע 15

<< יהושע 15 >>
Joshua 15 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחתם אל־גבול אדום מדבר־צן נגבה מקצה תימן׃ 2 ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן־הלשן הפנה נגבה׃ 3 ויצא אל־מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה׃ 4 ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים [והיה כ] (והיו ק) תצאות הגבול ימה זה־יהיה לכם גבול נגב׃ 5 וגבול קדמה ים המלח עד־קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן׃ 6 ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן־ראובן׃ 7 ועלה הגבול ׀ דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל־הגלגל אשר־נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל־מי־עין שמש והיו תצאתיו אל־עין רגל׃ 8 ועלה הגבול גי בן־הנם אל־כתף היבוסי מנגב היא ירושלם ועלה הגבול אל־ראש ההר אשר על־פני גי־הנם ימה אשר בקצה עמק־רפאים צפנה׃ 9 ותאר הגבול מראש ההר אל־מעין מי נפתוח ויצא אל־ערי הר־עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים׃ 10 ונסב הגבול מבעלה ימה אל־הר שעיר ועבר אל־כתף הר־יערים מצפונה היא כסלון וירד בית־שמש ועבר תמנה׃ 11 ויצא הגבול אל־כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר־הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה׃ 12 וגבול ים הימה הגדול וגבול זה גבול בני־יהודה סביב למשפחתם׃

13 ולכלב בן־יפנה נתן חלק בתוך בני־יהודה אל־פי יהוה ליהושע את־קרית ארבע אבי הענק היא חברון׃ 14 וירש משם כלב את־שלושה בני הענק את־ששי ואת־אחימן ואת־תלמי ילידי הענק׃ 15 ויעל משם אל־ישבי דבר ושם־דבר לפנים קרית־ספר׃ 16 ויאמר כלב אשר־יכה את־קרית־ספר ולכדה ונתתי לו את־עכסה בתי לאשה׃ 17 וילכדה עתניאל בן־קנז אחי כלב ויתן־לו את־עכסה בתו לאשה׃ 18 ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת־אביה שדה ותצנח מעל החמור ויאמר־לה כלב מה־לך׃ 19 ותאמר תנה־לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן־לה את גלת עליות ואת גלת תחתיות׃ פ

20 זאת נחלת מטה בני־יהודה למשפחתם׃

21 ויהיו הערים מקצה למטה בני־יהודה אל־גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור׃ 22 וקינה ודימונה ועדעדה׃ 23 וקדש וחצור ויתנן׃ 24 זיף וטלם ובעלות׃ 25 וחצור ׀ חדתה וקריות חצרון היא חצור׃ 26 אמם ושמע ומולדה׃ 27 וחצר גדה וחשמון ובית פלט׃ 28 וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה׃ 29 בעלה ועיים ועצם׃ 30 ואלתולד וכסיל וחרמה׃ 31 וצקלג ומדמנה וסנסנה׃ 32 ולבאות ושלחים ועין ורמון כל־ערים עשרים ותשע וחצריהן׃ ס

33 בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה׃ 34 וזנוח ועין גנים תפוח והעינם׃ 35 ירמות ועדלם שוכה ועזקה׃ 36 ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע־עשרה וחצריהן׃

37 צנן וחדשה ומגדל־גד׃ 38 ודלען והמצפה ויקתאל׃ 39 לכיש ובצקת ועגלון׃ 40 וכבון ולחמס וכתליש׃ 41 וגדרות בית־דגון ונעמה ומקדה ערים שש־עשרה וחצריהן׃ ס

42 לבנה ועתר ועשן׃ 43 ויפתח ואשנה ונציב׃ 44 וקעילה ואכזיב ומראשה ערים תשע וחצריהן׃

45 עקרון ובנתיה וחצריה׃ 46 מעקרון וימה כל אשר־על־יד אשדוד וחצריהן׃

47 אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה עד־נחל מצרים והים [הגבול כ] (הגדול ק) וגבול׃ ס

48 ובהר שמיר ויתיר ושוכה׃ 49 ודנה וקרית־סנה היא דבר׃ 50 וענב ואשתמה וענים׃ 51 וגשן וחלן וגלה ערים אחת־עשרה וחצריהן׃

52 ארב ורומה ואשען׃ 53 [וינים כ] (וינום ק) ובית־תפוח ואפקה׃ 54 וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן׃ ס

55 מעון ׀ כרמל וזיף ויוטה׃ 56 ויזרעאל ויקדעם וזנוח׃ 57 הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן׃

58 חלחול בית־צור וגדור׃ 59 ומערת ובית־ענות ואלתקן ערים שש וחצריהן׃

60 קרית־בעל היא קרית יערים והרבה ערים שתים וחצריהן׃ ס

61 במדבר בית הערבה מדין וסככה׃ 62 והנבשן ועיר־המלח ועין גדי ערים שש וחצריהן׃

63 ואת־היבוסי יושבי ירושלם לא־ [יוכלו כ] (יכלו ק) בני־יהודה להורישם וישב היבוסי את־בני יהודה בירושלם עד היום הזה׃ פ


<< Joshua 15 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible