יהושע 12

<< יהושע 12 >>
Joshua 12 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ואלה ׀ מלכי הארץ אשר הכו בני־ישראל וירשו את־ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד־הר חרמון וכל־הערבה מזרחה׃ 2 סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על־שפת־נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון׃ 3 והערבה עד־ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים־המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה׃ 4 וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי׃ 5 ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל־הבשן עד־גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך־חשבון׃ 6 משה עבד־יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד־יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה׃ ס

7 ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד־ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם׃ 8 בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי׃ ף 9 מלך יריחו אחד מלך העי אשר־מצד בית־אל אחד׃ 10 מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד׃ 11 מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד׃ 12 מלך עגלון אחד מלך גזר אחד׃ 13 מלך דבר אחד מלך גדר אחד׃ 14 מלך חרמה אחד מלך ערד אחד׃ 15 מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד׃ 16 מלך מקדה אחד מלך בית־אל אחד׃ 17 מלך תפוח אחד מלך חפר אחד׃ 18 מלך אפק אחד מלך לשרון אחד׃ 19 מלך מדון אחד מלך חצור אחד׃ 20 מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד׃ 21 מלך תענך אחד מלך מגדו אחד׃ 22 מלך קדש אחד מלך־יקנעם לכרמל אחד׃ 23 מלך דור לנפת דור אחד מלך־גוים לגלגל אחד׃ 24 מלך תרצה אחד כל־מלכים שלשים ואחד׃ פ


<< Joshua 12 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible