איוב 42

<< איוב 42 >>
Job 42 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען איוב את־יהוה ויאמר׃

2 [ידעת כ] (ידעתי ק) כי־כל תוכל ולא־יבצר ממך מזמה׃

3 מי זה ׀ מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע׃

4 שמע־נא ואנכי אדבר אשאלך והודיעני׃

5 לשמע־אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך׃

6 על־כן אמאס ונחמתי על־עפר ואפר׃ פ

7 ויהי אחר דבר יהוה את־הדברים האלה אל־איוב ויאמר יהוה אל־אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃ 8 ועתה קחו־לכם שבעה־פרים ושבעה אילים ולכו ׀ אל־עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם־פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃ 9 וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי צפר הנעמתי ויעשו כאשר דבר אליהם יהוה וישא יהוה את־פני איוב׃

10 ויהוה ב את־ [שבית כ] (שבות ק) איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף יהוה את־כל־אשר לאיוב למשנה׃ 11 ויבאו אליו כל־אחיו וכל־ [אחיתיו כ] (אחיותיו ק) וכל־ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל־הרעה אשר־הביא יהוה עליו ויתנו־לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד׃ ס 12 ויהוה ברך את־אחרית איוב מראשתו ויהי־לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף־צמד בקר ואלף אתונות׃ 13 ויהי־לו שבענה בנים ושלוש בנות׃ 14 ויקרא שם־האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך׃ 15 ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל־הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם׃ ס 16 ויחי איוב אחרי־זאת מאה וארבעים שנה [וירא כ] (ויראה ק) את־בניו ואת־בני בניו ארבעה דרות׃ 17 וימת איוב זקן ושבע ימים׃


<< Job 42 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible