ירמיה 2

<< ירמיה 2 >>
Jeremiah 2 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃

2 הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר יהוה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה׃

3 קדש ישראל ליהוה ראשית תבואתה כל־אכליו יאשמו רעה תבא אליהם נאם־יהוה׃ פ

4 שמעו דבר־יהוה בית יעקב וכל־משפחות בית ישראל׃

5 כה ׀ אמר יהוה מה־מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי וילכו אחרי ההבל ויהבלו׃

6 ולא אמרו איה יהוה המעלה אתנו מארץ מצרים המוליך אתנו במדבר בארץ ערבה ושוחה בארץ ציה וצלמות בארץ לא־עבר בה איש ולא־ישב אדם שם׃

7 ואביא אתכם אל־ארץ הכרמל לאכל פריה וטובה ותבאו ותטמאו את־ארצי ונחלתי שמתם לתועבה׃

8 הכהנים לא אמרו איה יהוה ותפשי התורה לא ידעוני והרעים פשעו בי והנביאים נבאו בבעל ואחרי לא־יועלו הלכו׃

9 לכן עד אריב אתכם נאם־יהוה ואת־בני בניכם אריב׃

10 כי עברו איי כתיים וראו וקדר שלחו והתבוננו מאד וראו הן היתה כזאת׃

11 ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים ועמי המיר כבודו בלוא יועיל׃

12 שמו שמים על־זאת ושערו חרבו מאד נאם־יהוה׃

13 כי־שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור ׀ מים חיים לחצב להם בארות בארת נשברים אשר לא־יכלו המים׃

14 העבד ישראל אם־יליד בית הוא מדוע היה לבז׃

15 עליו ישאגו כפרים נתנו קולם וישיתו ארצו לשמה עריו [נצתה כ] (נצתו ק) מבלי ישב׃

16 גם־בני־נף [ותחפנס כ] (ותחפנחס ק) ירעוך קדקד׃

17 הלוא־זאת תעשה־לך עזבך את־יהוה אלהיך בעת מוליכך בדרך׃

18 ועתה מה־לך לדרך מצרים לשתות מי שחור ומה־לך לדרך אשור לשתות מי נהר׃

19 תיסרך רעתך ומשבותיך תוכחך ודעי וראי כי־רע ומר עזבך את־יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם־אדני יהוה צבאות׃

20 כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרתיך ותאמרי לא [אעבד כ] (אעבור ק) כי על־כל־גבעה גבהה ותחת כל־עץ רענן את צעה זנה׃

21 ואנכי נטעתיך שרק כלה זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה׃

22 כי אם־תכבסי בנתר ותרבי־לך ברית נכתם עונך לפני נאם אדני יהוה׃

23 איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיא דעי מה עשית בכרה קלה משרכת דרכיה׃

24 פרה ׀ למד מדבר באות [נפשו כ] (נפשה ק) שאפה רוח תאנתה מי ישיבנה כל־מבקשיה לא ייעפו בחדשה ימצאונה׃

25 מנעי רגלך מיחף [וגורנך כ] (וגרונך ק) מצמאה ותאמרי נואש לוא כי־אהבתי זרים ואחריהם אלך׃

26 כבשת גנב כי ימצא כן הבישו בית ישראל המה מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם׃

27 אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את [ילדתני כ] (ילדתנו ק) כי־פנו אלי ערף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו׃

28 ואיה אלהיך אשר עשית לך יקומו אם־יושיעוך בעת רעתך כי מספר עריך היו אלהיך יהודה׃ ס

29 למה תריבו אלי כלכם פשעתם בי נאם־יהוה׃

30 לשוא הכיתי את־בניכם מוסר לא לקחו אכלה חרבכם נביאיכם כאריה משחית׃

31 הדור אתם ראו דבר־יהוה המדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפליה מדוע אמרו עמי רדנו לוא־נבוא עוד אליך׃

32 התשכח בתולה עדיה כלה קשריה ועמי שכחוני ימים אין מספר׃

33 מה־תיטבי דרכך לבקש אהבה לכן גם את־הרעות [למדתי כ] (למדת ק) את־דרכיך׃

34 גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים לא־במחתרת מצאתים כי על־כל־אלה׃

35 ותאמרי כי נקיתי אך שב אפו ממני הנני נשפט אותך על־אמרך לא חטאתי׃

36 מה־תזלי מאד לשנות את־דרכך גם ממצרים תבושי כאשר־בשת מאשור׃

37 גם מאת זה תצאי וידיך על־ראשך כי־מאס יהוה במבטחיך ולא תצליחי להם׃


<< Jeremiah 2 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible