ירמיה 18

<< ירמיה 18 >>
Jeremiah 18 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הדבר אשר היה אל־ירמיהו מאת יהוה לאמר׃ 2 קום וירדת בית היוצר ושמה אשמיעך את־דברי׃ 3 וארד בית היוצר [והנהו כ] (והנה ־הוא ק) עשה מלאכה על־האבנים׃ 4 ונשחת הכלי אשר הוא עשה בחמר ביד היוצר ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות׃ פ

5 ויהי דבר־יהוה אלי לאמור׃ 6 הכיוצר הזה לא־אוכל לעשות לכם בית ישראל נאם־יהוה הנה כחמר ביד היוצר כן־אתם בידי בית ישראל׃ ס 7 רגע אדבר על־גוי ועל־ממלכה לנתוש ולנתוץ ולהאביד׃ 8 ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דברתי עליו ונחמתי על־הרעה אשר חשבתי לעשות לו׃ ס 9 ורגע אדבר על־גוי ועל־ממלכה לבנת ולנטע׃ 10 ועשה [הרעה כ] (הרע ק) בעיני לבלתי שמע בקולי ונחמתי על־הטובה אשר אמרתי להיטיב אותו׃ ס 11 ועתה אמר־נא אל־איש־יהודה ועל־יושבי ירושלם לאמר כה אמר יהוה הנה אנכי יוצר עליכם רעה וחשב עליכם מחשבה שובו נא איש מדרכו הרעה והיטיבו דרכיכם ומעלליכם׃ 12 ואמרו נואש כי־אחרי מחשבותינו נלך ואיש שררות לבו־הרע נעשה׃ ס

13 לכן כה אמר יהוה שאלו־נא בגוים מי שמע כאלה שעררת עשתה מאד בתולת ישראל׃

14 היעזב מצור שדי שלג לבנון אם־ינתשו מים זרים קרים נוזלים׃

15 כי־שכחני עמי לשוא יקטרו ויכשלום בדרכיהם שבילי עולם ללכת נתיבות דרך לא סלולה׃

16 לשום ארצם לשמה [שרוקת כ] (שריקות ק) עולם כל עובר עליה ישם ויניד בראשו׃

17 כרוח־קדים אפיצם לפני אויב ערף ולא־פנים אראם ביום אידם׃ ס

18 ויאמרו לכו ונחשבה על־ירמיהו מחשבות כי לא־תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשון ואל־נקשיבה אל־כל־דבריו׃

19 הקשיבה יהוה אלי ושמע לקול יריבי׃

20 הישלם תחת־טובה רעה כי־כרו שוחה לנפשי זכר ׀ עמדי לפניך לדבר עליהם טובה להשיב את־חמתך מהם׃

21 לכן תן את־בניהם לרעב והגרם על־ידי־חרב ותהינה נשיהם שכלות ואלמנות ואנשיהם יהיו הרגי מות בחוריהם מכי־חרב במלחמה׃

22 תשמע זעקה מבתיהם כי־תביא עליהם גדוד פתאם כי־כרו [שיחה כ] (שוחה ק) ללכדני ופחים טמנו לרגלי׃

23 ואתה יהוה ידעת את־כל־עצתם עלי למות אל־תכפר על־עונם וחטאתם מלפניך אל־תמחי [והיו כ] (ויהיו ק) מכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם׃ ס


<< Jeremiah 18 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible