בראשית 40

<< בראשית 40 >>
Genesis 40 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך־מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים׃ 2 ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים׃ 3 ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל־בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם׃ 4 ויפקד שר הטבחים את־יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר׃ 5 ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר׃ 6 ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים׃ 7 וישאל את־סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום׃ 8 ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו־נא לי׃

9 ויספר שר־המשקים את־חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה־גפן לפני׃ 10 ובגפן שלשה שריגם והיא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים׃ 11 וכוס פרעה בידי ואקח את־הענבים ואשחט אתם אל־כוס פרעה ואתן את־הכוס על־כף פרעה׃ 12 ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם׃ 13 בעוד ׀ שלשת ימים ישא פרעה את־ראשך והשיבך על־כנך ונתת כוס־פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו׃ 14 כי אם־זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית־נא עמדי חסד והזכרתני אל־פרעה והוצאתני מן־הבית הזה׃ 15 כי־גנב גנבתי מארץ העברים וגם־פה לא־עשיתי מאומה כי־שמו אתי בבור׃

16 וירא שר־האפים כי טוב פתר ויאמר אל־יוסף אף־אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על־ראשי׃ 17 ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן־הסל מעל ראשי׃ 18 ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם׃ 19 בעוד ׀ שלשת ימים ישא פרעה את־ראשך מעליך ותלה אותך על־עץ ואכל העוף את־בשרך מעליך׃

20 ויהי ׀ ביום השלישי יום הלדת את־פרעה ויעש משתה לכל־עבדיו וישא את־ראש ׀ שר המשקים ואת־ראש שר האפים בתוך עבדיו׃ 21 וישב את־שר המשקים על־משקהו ויתן הכוס על־כף פרעה׃ 22 ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף׃ 23 ולא־זכר שר־המשקים את־יוסף וישכחהו׃ פ


<< Genesis 40 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible