בראשית 25

<< בראשית 25 >>
Genesis 25 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה׃ 2 ותלד לו את־זמרן ואת־יקשן ואת־מדן ואת־מדין ואת־ישבק ואת־שוח׃ 3 ויקשן ילד את־שבא ואת־דדן ובני דדן היו אשורם ולטושים ולאמים׃ 4 ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל־אלה בני קטורה׃ 5 ויתן אברהם את־כל־אשר־לו ליצחק׃ 6 ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל־ארץ קדם׃

7 ואלה ימי שני־חיי אברהם אשר־חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים׃ 8 ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל־עמיו׃ 9 ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל־מערת המכפלה אל־שדה עפרן בן־צחר החתי אשר על־פני ממרא׃ 10 השדה אשר־קנה אברהם מאת בני־חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו׃ 11 ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את־יצחק בנו וישב יצחק עם־באר לחי ראי׃ ס

12 ואלה תלדת ישמעאל בן־אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם׃ 13 ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם׃ 14 ומשמע ודומה ומשא׃ 15 חדד ותימא יטור נפיש וקדמה׃ 16 אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים־עשר נשיאם לאמתם׃ 17 ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל־עמיו׃ 18 וישכנו מחוילה עד־שור אשר על־פני מצרים באכה אשורה על־פני כל־אחיו נפל׃ פ

19 ואלה תולדת יצחק בן־אברהם אברהם הוליד את־יצחק׃ 20 ויהי יצחק בן־ארבעים שנה בקחתו את־רבקה בת־בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה׃ 21 ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו׃ 22 ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם־כן למה זה אנכי ותלך לדרש את־יהוה׃

23 ויאמר יהוה לה שני [גיים כ] (גוים ק) בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר׃

24 וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה׃ 25 ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו׃ 26 ואחרי־כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן־ששים שנה בלדת אתם׃

27 ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים׃ 28 ויאהב יצחק את־עשו כי־ציד בפיו ורבקה אהבת את־יעקב׃ 29 ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן־השדה והוא עיף׃ 30 ויאמר עשו אל־יעקב הלעיטני נא מן־האדם האדם הזה כי עיף אנכי על־כן קרא־שמו אדום׃ 31 ויאמר יעקב מכרה כיום את־בכרתך לי׃ 32 ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה־זה לי בכרה׃ 33 ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את־בכרתו ליעקב׃ 34 ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את־הבכרה׃ ס


<< Genesis 25 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible