עזרא 2

<< עזרא 2 >>
Ezra 2 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ואלה ׀ בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה [נבוכדנצור כ] (נבוכדנצר ק) מלך־בבל לבבל וישובו לירושלם ויהודה איש לעירו׃ 2 אשר־באו עם־זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגוי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל׃ ס 3 בני פרעש אלפים מאה שבעים ושנים׃ ס 4 בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים׃ ס 5 בני ארח שבע מאות חמשה ושבעים׃ ס 6 בני־פחת מואב לבני ישוע יואב אלפים שמנה מאות ושנים עשר׃ ס 7 בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה׃ ס 8 בני זתוא תשע מאות וארבעים וחמשה׃ ס 9 בני זכי שבע מאות וששים׃ ס 10 בני בני שש מאות ארבעים ושנים׃ ס 11 בני בבי שש מאות עשרים ושלשה׃ ס 12 בני עזגד אלף מאתים עשרים ושנים׃ ס 13 בני אדניקם שש מאות ששים וששה׃ ס 14 בני בגוי אלפים חמשים וששה׃ ס 15 בני עדין ארבע מאות חמשים וארבעה׃ ס 16 בני־אטר ליחזקיה תשעים ושמנה׃ ס 17 בני בצי שלש מאות עשרים ושלשה׃ ס 18 בני יורה מאה ושנים עשר׃ ס 19 בני חשם מאתים עשרים ושלשה׃ ס 20 בני גבר תשעים וחמשה׃ ס 21 בני בית־לחם מאה עשרים ושלשה׃ ס 22 אנשי נטפה חמשים וששה׃ 23 אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה׃ ס 24 בני עזמות ארבעים ושנים׃ ס 25 בני קרית ערים כפירה ובארות שבע מאות וארבעים ושלשה׃ ס 26 בני הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד׃ ס 27 אנשי מכמס מאה עשרים ושנים׃ ס 28 אנשי בית־אל והעי מאתים עשרים ושלשה׃ ס 29 בני נבו חמשים ושנים׃ ס 30 בני מגביש מאה חמשים וששה׃ ס 31 בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה׃ ס 32 בני חרם שלש מאות ועשרים׃ ס 33 בני־לד חדיד ואונו שבע מאות עשרים וחמשה׃ ס 34 בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה׃ ס 35 בני סנאה שלשת אלפים ושש מאות ושלשים׃ ס

36 הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה׃ ס 37 בני אמר אלף חמשים ושנים׃ ס 38 בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה׃ ס 39 בני חרם אלף ושבעה עשר׃ ס

40 הלוים בני־ישוע וקדמיאל לבני הודויה שבעים וארבעה׃ ס 41 המשררים בני אסף מאה עשרים ושמנה׃ פ 42 בני השערים בני־שלום בני־אטר בני־טלמון בני־עקוב בני חטיטא בני שבי הכל מאה שלשים ותשעה׃ פ

43 הנתינים בני־ציחא בני־חשופא בני טבעות׃ 44 בני־קרס בני־סיעהא בני פדון׃ 45 בני־לבנה בני־חגבה בני עקוב׃ 46 בני־חגב בני־ [שמלי כ] (שלמי ק) בני חנן׃ 47 בני־גדל בני־גחר בני ראיה׃ 48 בני־רצין בני־נקודא בני גזם׃ 49 בני־עזא בני־פסח בני בסי׃ 50 בני־אסנה בני־ [מעינים כ] (מעונים ק) בני [נפיסים כ] (נפוסים׃ ק) 51 בני־בקבוק בני־חקופא בני חרחור׃ 52 בני־בצלות בני־מחידא בני חרשא׃ 53 בני־ברקוס בני־סיסרא בני־תמח׃ 54 בני נציח בני חטיפא׃

55 בני עבדי שלמה בני־סטי בני־הספרת בני פרודא׃ 56 בני־יעלה בני־דרקון בני גדל׃ 57 בני שפטיה בני־חטיל בני פכרת הצביים בני אמי׃

58 כל־הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים׃ ס

59 ואלה העלים מתל מלח תל חרשא כרוב אדן אמר ולא יכלו להגיד בית־אבותם וזרעם אם מישראל הם׃ 60 בני־דליה בני־טוביה בני נקודא שש מאות חמשים ושנים׃ ס

61 ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על־שמם׃ 62 אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן־הכהנה׃ 63 ויאמר התרשתא להם אשר לא־יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורים ולתמים׃

64 כל־הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש־מאות ששים׃ 65 מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים׃ 66 סוסיהם שבע מאות שלשים וששה פרדיהם מאתים ארבעים וחמשה׃ 67 גמליהם ארבע מאות שלשים וחמשה חמרים ששת אלפים שבע מאות ועשרים׃ פ

68 ומראשי האבות בבואם לבית יהוה אשר בירושלם התנדבו לבית האלהים להעמידו על־מכונו׃ 69 ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש־רבאות ואלף ס וכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה׃ ס

70 וישבו הכהנים והלוים ומן־העם והמשררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל־ישראל בעריהם׃ ס


<< Ezra 2 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible