עזרא 10

<< עזרא 10 >>
Ezra 10 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב־מאד אנשים ונשים וילדים כי־בכו העם הרבה־בכה׃ ס 2 ויען שכניה בן־יחיאל מבני [עולם כ] (עילם ק) ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש־מקוה לישראל על־זאת׃ 3 ועתה נכרת־ברית לאלהינו להוציא כל־נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה׃ 4 קום כי־עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה׃ פ

5 ויקם עזרא וישבע את־שרי הכהנים הלוים וכל־ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו׃ 6 ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל־לשכת יהוחנן בן־אלישיב וילך שם לחם לא־אכל ומים לא־שתה כי מתאבל על־מעל הגולה׃ ס 7 ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה להקבץ ירושלם׃ 8 וכל אשר לא־יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל־רכושו והוא יבדל מקהל הגולה׃ ס

9 ויקבצו כל־אנשי־יהודה ובנימן ׀ ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי בעשרים בחדש וישבו כל־העם ברחוב בית האלהים מרעידים על־הדבר ומהגשמים׃ פ 10 ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות להוסיף על־אשמת ישראל׃ 11 ועתה תנו תודה ליהוה אלהי־אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן־הנשים הנכריות׃ 12 ויענו כל־הקהל ויאמרו קול גדול כן [כדבריך כ] (כדברך ק) עלינו לעשות׃ 13 אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא־ליום אחד ולא לשנים כי־הרבינו לפשע בדבר הזה׃ 14 יעמדו־נא רינו לכל־הקהל וכל ׀ אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני־עיר ועיר ושפטיה עד להשיב חרון אף־אלהינו ממנו עד לדבר הזה׃ פ 15 אך יונתן בן־עשהאל ויחזיה בן־תקוה עמדו על־זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם׃

16 ויעשו־כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר׃ 17 ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון׃ פ

18 וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן־יוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה׃ 19 ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל־צאן על־אשמתם׃ ס 20 ומבני אמר חנני וזבדיה׃ ס 21 ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה׃ 22 ומבני פשחור אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה׃ ס

23 ומן־הלוים יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר׃ ס

24 ומן־המשררים אלישיב ומן־השערים שלם וטלם ואורי׃ ס

25 ומישראל מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה׃ ס 26 ומבני עילם מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירמות ואליה׃ ס 27 ומבני זתוא אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא׃ ס 28 ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי׃ ס 29 ומבני בני משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל [ירמות כ] (ורמות׃ ק) ס 30 ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה׃ ס 31 ובני חרם אליעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון׃ 32 בנימן מלוך שמריה׃ ס 33 מבני חשם מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי׃ ס 34 מבני בני מעדי עמרם ואואל׃ ס 35 בניה בדיה [כלהי כ] (כלוהו׃ ק) 36 וניה מרמות אלישיב׃ 37 מתניה מתני [ויעשו כ] (ויעשי׃ ק) 38 ובני ובנוי שמעי׃ 39 ושלמיה ונתן ועדיה׃ 40 מכנדבי ששי שרי׃ 41 עזראל ושלמיהו שמריה׃ 42 שלום אמריה יוסף׃ ס 43 מבני נבו יעיאל מתתיה זבד זבינא [ידו כ] (ידי ק) ויואל בניה׃ 44 כל־אלה [נשאו כ] (נשאו ק) נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים׃ פ


<< Ezra 10 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible