דברים 34

<< דברים 34 >>
Deuteronomy 34 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויעל משה מערבת מואב אל־הר נבו ראש הפסגה אשר על־פני ירחו ויראהו יהוה את־כל־הארץ את־הגלעד עד־דן׃ 2 ואת כל־נפתלי ואת־ארץ אפרים ומנשה ואת כל־ארץ יהודה עד הים האחרון׃ 3 ואת־הנגב ואת־הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד־צער׃ 4 ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר׃ 5 וימת שם משה עבד־יהוה בארץ מואב על־פי יהוה׃ 6 ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא־ידע איש את־קברתו עד היום הזה׃ 7 ומשה בן־מאה ועשרים שנה במתו לא־כהתה עינו ולא־נס לחה׃ 8 ויבכו בני ישראל את־משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה׃

9 ויהושע בן־נון מלא רוח חכמה כי־סמך משה את־ידיו עליו וישמעו אליו בני־ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את־משה׃ 10 ולא־קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל־פנים׃ 11 לכל־האתות והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל־עבדיו ולכל־ארצו׃ 12 ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל־ישראל׃


<< Deuteronomy 34 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible