דברים 23

<< דברים 23 >>
Deuteronomy 23 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לא־יבא פצוע־דכא וכרות שפכה בקהל יהוה׃ ס 2 לא־יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא־יבא לו בקהל יהוה׃ ס 3 לא־יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא־יבא להם בקהל יהוה עד־עולם׃ 4 על־דבר אשר לא־קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את־בלעם בן־בעור מפתור ארם נהרים לקללך׃ 5 ולא־אבה יהוה אלהיך לשמע אל־בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את־הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך׃ 6 לא־תדרש שלמם וטבתם כל־ימיך לעולם׃ ס

7 לא־תתעב אדמי כי אחיך הוא ס לא־תתעב מצרי כי־גר היית בארצו׃ 8 בנים אשר־יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה׃ ס

9 כי־תצא מחנה על־איביך ונשמרת מכל דבר רע׃

10 כי־יהיה בך איש אשר לא־יהיה טהור מקרה־לילה ויצא אל־מחוץ למחנה לא יבא אל־תוך המחנה׃ 11 והיה לפנות־ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל־תוך המחנה ׃

12 ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ׃ 13 ויתד תהיה לך על־אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את־צאתך׃ 14 כי יהוה אלהיך מתהלך ׀ בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא־יראה בך ערות דבר ושב מאחריך׃ ס

15 לא־תסגיר עבד אל־אדניו אשר־ינצל אליך מעם אדניו׃ 16 עמך ישב בקרבך במקום אשר־יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו׃ ס

17 לא־תהיה קדשה מבנות ישראל ולא־יהיה קדש מבני ישראל ׃ 18 לא־תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל־נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם־שניהם׃

19 לא־תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל־דבר אשר ישך׃ 20 לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על־הארץ אשר־אתה בא־שמה לרשתה׃ ס

21 כי־תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי־דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא׃ 22 וכי תחדל לנדר לא־יהיה בך חטא׃ 23 מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך׃ ס

24 כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל־כליך לא תתן׃ ס

25 כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך׃ ס


<< Deuteronomy 23 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible