דברים 14

<< דברים 14 >>
Deuteronomy 14 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא־תשימו קרחה בין עיניכם למת׃ 2 כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על־פני האדמה׃ ס

3 לא תאכל כל־תועבה׃ 4 זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים׃ 5 איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר׃ 6 וכל־בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃ 7 אך את־זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את־הגמל ואת־הארנבת ואת־השפן כי־מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם׃ 8 ואת־החזיר כי־מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו׃ ס

9 את־זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר־לו סנפיר וקשקשת תאכלו׃ 10 וכל אשר אין־לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם׃ ס

11 כל־צפור טהרה תאכלו׃ 12 וזה אשר לא־תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה׃ 13 והראה ואת־האיה והדיה למינה׃ 14 ואת כל־ערב למינו׃ 15 ואת בת היענה ואת־התחמס ואת־השחף ואת־הנץ למינהו׃ 16 את־הכוס ואת־הינשוף והתנשמת׃ 17 והקאת ואת־הרחמה ואת־השלך׃ 18 והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף׃ 19 וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו׃ 20 כל־עוף טהור תאכלו׃

21 לא תאכלו כל־נבלה לגר אשר־בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא־תבשל גדי בחלב אמו׃ פ

22 עשר תעשר את כל־תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה׃ 23 ואכלת לפני ׀ יהוה אלהיך במקום אשר־יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את־יהוה אלהיך כל־הימים׃ 24 וכי־ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי־ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך׃ 25 ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל־המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו׃ 26 ונתתה הכסף בכל אשר־תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך׃ 27 והלוי אשר־בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך׃ ס

28 מקצה ׀ שלש שנים תוציא את־כל־מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך׃ 29 ובא הלוי כי אין־לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל־מעשה ידך אשר תעשה׃ ס


<< Deuteronomy 14 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible