עמוס 3

<< עמוס 3 >>
Amos 3 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שמעו את־הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם בני ישראל על כל־המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר׃

2 רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על־כן אפקד עליכם את כל־עונתיכם׃

3 הילכו שנים יחדו בלתי אם־נועדו׃

4 הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם־לכד׃

5 התפל צפור על־פח הארץ ומוקש אין לה היעלה־פח מן־האדמה ולכוד לא ילכוד׃

6 אם־יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם־תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה׃

7 כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם־גלה סודו אל־עבדיו הנביאים׃

8 אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא׃

9 השמיעו על־ארמנות באשדוד ועל־ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על־הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה׃ 10 ולא־ידעו עשות־נכחה נאם־יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם׃ פ

11 לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והורד ממך עזך ונבזו ארמנותיך׃

12 כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל־אזן כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש׃

13 שמעו והעידו בבית יעקב נאם־אדני יהוה אלהי הצבאות׃

14 כי ביום פקדי פשעי־ישראל עליו ופקדתי על־מזבחות בית־אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ׃

15 והכיתי בית־החרף על־בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים נאם־יהוה׃ ס


<< Amos 3 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible