שמואל ב 8

<< שמואל ב 8 >>
2 Samuel 8 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויהי אחרי־כן ויך דוד את־פלשתים ויכניעם ויקח דוד את־מתג האמה מיד פלשתים׃

2 ויך את־מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני־חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה׃

3 ויך דוד את־הדדעזר בן־רחב מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר־ (פרת ׃ ק) 4 וילכד דוד ממנו אלף ושבע־מאות פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דוד את־כל־הרכב ויותר ממנו מאה רכב׃ 5 ותבא ארם דמשק לעזר להדדעזר מלך צובה ויך דוד בארם עשרים־ושנים אלף איש׃ 6 וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את־דוד בכל אשר הלך׃ 7 ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם׃ 8 ומבטח ומברתי ערי הדדעזר לקח המלך דוד נחשת הרבה מאד׃ ס

9 וישמע תעי מלך חמת כי הכה דוד את כל־חיל הדדעזר׃ 10 וישלח תעי את־יורם־בנו אל־המלך־דוד לשאל־לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי־איש מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי־כסף וכלי־זהב וכלי נחשת׃ 11 גם־אתם הקדיש המלך דוד ליהוה עם־הכסף והזהב אשר הקדיש מכל־הגוים אשר כבש׃ 12 מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק ומשלל הדדעזר בן־רחב מלך צובה׃

13 ויעש דוד שם בשבו מהכותו את־ארם בגיא־מלח שמונה עשר אלף׃ 14 וישם באדום נצבים בכל־אדום שם נצבים ויהי כל־אדום עבדים לדוד ויושע יהוה את־דוד בכל אשר הלך׃

15 וימלך דוד על־כל־ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל־עמו׃ 16 ויואב בן־צרויה על־הצבא ויהושפט בן־אחילוד מזכיר׃ 17 וצדוק בן־אחיטוב ואחימלך בן־אביתר כהנים ושריה סופר׃ 18 ובניהו בן־יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו׃ פ


<< 2 Samuel 8 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible