מלכים ב 24

<< מלכים ב 24 >>
2 Kings 24 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בימיו עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי־לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד־בו׃ 2 וישלח יהוה ׀ בו את־גדודי כשדים ואת־גדודי ארם ואת ׀ גדודי מואב ואת גדודי בני־עמון וישלחם ביהודה להאבידו כדבר יהוה אשר דבר ביד עבדיו הנביאים׃ 3 אך ׀ על־פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשה ככל אשר עשה׃ 4 וגם דם־הנקי אשר שפך וימלא את־ירושלם דם נקי ולא־אבה יהוה לסלח׃ 5 ויתר דברי יהויקים וכל־אשר עשה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

6 וישכב יהויקים עם־אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו׃ 7 ולא־הסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי־לקח מלך בבל מנחל מצרים עד־נהר־פרת כל אשר היתה למלך מצרים׃ פ

8 בן־שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת־אלנתן מירושלם׃ 9 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר־עשה אביו׃

10 בעת ההיא [עלה כ] (עלו ק) עבדי נבכדנאצר מלך־בבל ירושלם ותבא העיר במצור׃ 11 ויבא נבוכדנאצר מלך־בבל על־העיר ועבדיו צרים עליה׃ 12 ויצא יהויכין מלך־יהודה על־מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו׃ 13 ויוצא משם את־כל־אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את־כל־כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך־ישראל בהיכל יהוה כאשר דבר יהוה׃ 14 והגלה את־כל־ירושלם ואת־כל־השרים ואת ׀ כל־גבורי החיל [עשרה כ] (עשרת ק) אלפים גולה וכל־החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם־הארץ׃

15 ויגל את־יהויכין בבלה ואת־אם המלך ואת־נשי המלך ואת־סריסיו ואת [אולי כ] (אילי ק) הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה׃ 16 ואת כל־אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך־בבל גולה בבלה׃

17 וימלך מלך־בבל את־מתניה דדו תחתיו ויסב את־שמו צדקיהו׃ פ

18 בן־עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו [חמיטל כ] (חמוטל ק) בת־ירמיהו מלבנה׃ 19 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר־עשה יהויקים׃ 20 כי ׀ על־אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד־השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל׃ ס


<< 2 Kings 24 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible