מלכים ב 20

<< מלכים ב 20 >>
2 Kings 20 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן־אמוץ הנביא ויאמר אליו כה־אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה׃ 2 ויסב את־פניו אל־הקיר ויתפלל אל־יהוה לאמר׃ 3 אנה יהוה זכר־נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול׃ ס 4 ויהי ישעיהו לא יצא [העיר כ] (חצר ק) התיכנה ודבר־יהוה היה אליו לאמר׃ 5 שוב ואמרת אל־חזקיהו נגיד־עמי כה־אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את־תפלתך ראיתי את־דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃ 6 והספתי על־ימיך חמש עשרה שנה ומכף מלך־אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על־העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי׃ 7 ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על־השחין ויחי׃

8 ויאמר חזקיהו אל־ישעיהו מה אות כי־ירפא יהוה לי ועליתי ביום השלישי בית יהוה׃ 9 ויאמר ישעיהו זה־לך האות מאת יהוה כי יעשה יהוה את־הדבר אשר דבר הלך הצל עשר מעלות אם־ישוב עשר מעלות׃ 10 ויאמר יחזקיהו נקל לצל לנטות עשר מעלות לא כי ישוב הצל אחרנית עשר מעלות׃ 11 ויקרא ישעיהו הנביא אל־יהוה וישב את־הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחרנית עשר מעלות׃ פ

12 בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן־בלאדן מלך־בבל ספרים ומנחה אל־חזקיהו כי שמע כי חלה חזקיהו׃ 13 וישמע עליהם חזקיהו ויראם את־כל־בית נכתה את־הכסף ואת־הזהב ואת־הבשמים ואת ׀ שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל־אשר נמצא באוצרתיו לא־היה דבר אשר לא־הראם חזקיהו בביתו ובכל־ממשלתו׃ 14 ויבא ישעיהו הנביא אל־המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו ׀ האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו מבבל׃ 15 ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל־אשר בביתי ראו לא־היה דבר אשר לא־הראיתם באצרתי׃

16 ויאמר ישעיהו אל־חזקיהו שמע דבר־יהוה׃ 17 הנה ימים באים ונשא ׀ כל־אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד־היום הזה בבלה לא־יותר דבר אמר יהוה׃ 18 ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד [יקח כ] (יקחו ק) והיו סריסים בהיכל מלך בבל׃ 19 ויאמר חזקיהו אל־ישעיהו טוב דבר־יהוה אשר דברת ויאמר הלוא אם־שלום ואמת יהיה בימי׃

20 ויתר דברי חזקיהו וכל־גבורתו ואשר עשה את־הברכה ואת־התעלה ויבא את־המים העירה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃ 21 וישכב חזקיהו עם־אבתיו וימלך מנשה בנו תחתיו׃ פ


<< 2 Kings 20 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible