מלכים ב 11

<< מלכים ב 11 >>
2 Kings 11 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ועתליה אם אחזיהו [וראתה כ] (ראתה ק) כי מת בנה ותקם ותאבד את כל־זרע הממלכה׃ 2 ותקח יהושבע בת־המלך־יורם אחות אחזיהו את־יואש בן־אחזיה ותגנב אתו מתוך בני־המלך [הממותתים כ] (המומתים ק) אתו ואת־מינקתו בחדר המטות ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת׃ 3 ויהי אתה בית יהוה מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על־הארץ׃ פ

4 ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח ׀ את־שרי [המאיות כ] (המאות ק) לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית יהוה ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית יהוה וירא אתם את־בן־המלך׃ 5 ויצום לאמר זה הדבר אשר תעשון השלשית מכם באי השבת ושמרי משמרת בית המלך׃ 6 והשלשית בשער סור והשלשית בשער אחר הרצים ושמרתם את־משמרת הבית מסח׃ 7 ושתי הידות בכם כל יצאי השבת ושמרו את־משמרת בית־יהוה אל־המלך׃ 8 והקפתם על־המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל־השדרות יומת והיו את־המלך בצאתו ובבאו׃

9 ויעשו שרי [המאיות כ] (המאות ק) ככל אשר־צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את־אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל־יהוידע הכהן׃ 10 ויתן הכהן לשרי [המאיות כ] (המאות ק) את־החנית ואת־השלטים אשר למלך דוד אשר בבית יהוה׃ 11 ויעמדו הרצים איש ׀ וכליו בידו מכתף הבית הימנית עד־כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על־המלך סביב׃ 12 ויוצא את־בן־המלך ויתן עליו את־הנזר ואת־העדות וימלכו אתו וימשחהו ויכו־כף ויאמרו יחי המלך׃ ס

13 ותשמע עתליה את־קול הרצין העם ותבא אל־העם בית יהוה׃ 14 ותרא והנה המלך עמד על־העמוד כמשפט והשרים והחצצרות אל־המלך וכל־עם הארץ שמח ותקע בחצצרות ותקרע עתליה את־בגדיה ותקרא קשר קשר׃ ס 15 ויצו יהוידע הכהן את־שרי [המיאות כ] (המאות ׀ ק) פקדי החיל ויאמר אליהם הוציאו אתה אל־מבית לשדרת והבא אחריה המת בחרב כי אמר הכהן אל־תומת בית יהוה׃ 16 וישמו לה ידים ותבוא דרך־מבוא הסוסים בית המלך ותומת שם׃ ס

17 ויכרת יהוידע את־הברית בין יהוה ובין המלך ובין העם להיות לעם ליהוה ובין המלך ובין העם׃ 18 ויבאו כל־עם הארץ בית־הבעל ויתצהו את־ [מזבחתו כ] (מזבחתיו ק) ואת־צלמיו שברו היטב ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות וישם הכהן פקדות על־בית יהוה׃ 19 ויקח את־שרי המאות ואת־הכרי ואת־הרצים ואת ׀ כל־עם הארץ וירידו את־המלך מבית יהוה ויבואו דרך־שער הרצים בית המלך וישב על־כסא המלכים׃ 20 וישמח כל־עם־הארץ והעיר שקטה ואת־עתליהו המיתו בחרב בית [מלך כ] (המלך׃ ק) ס

21 בן־שבע שנים יהואש במלכו׃ פ


<< 2 Kings 11 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible