שמואל א 8

<< שמואל א 8 >>
1 Samuel 8 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויהי כאשר זקן שמואל וישם את־בניו שפטים לישראל׃ 2 ויהי שם־בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שפטים בבאר שבע׃ 3 ולא־הלכו בניו [בדרכו כ] (בדרכיו ק) ויטו אחרי הבצע ויקחו־שחד ויטו משפט׃ פ

4 ויתקבצו כל זקני ישראל ויבאו אל־שמואל הרמתה׃ 5 ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה־לנו מלך לשפטנו ככל־הגוים׃ 6 וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה־לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל־יהוה׃ פ 7 ויאמר יהוה אל־שמואל שמע בקול העם לכל אשר־יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי־אתי מאסו ממלך עליהם׃ 8 ככל־המעשים אשר־עשו מיום העלתי אתם ממצרים ועד־היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשים גם־לך׃ 9 ועתה שמע בקולם אך כי־העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלך עליהם׃ ס

10 ויאמר שמואל את כל־דברי יהוה אל־העם השאלים מאתו מלך׃ ס 11 ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם את־בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו׃ 12 ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי־מלחמתו וכלי רכבו׃ 13 ואת־בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות׃ 14 ואתש־דותיכם ואת־כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו׃ 15 וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו׃ 16 ואת־עבדיכם ואת־שפחותיכם ואת־בחוריכם הטובים ואת־חמוריכם יקח ועשה למלאכתו׃ 17 צאנכם יעשר ואתם תהיו־לו לעבדים׃ 18 וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא־יענה יהוה אתכם ביום ההוא׃

19 וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם־מלך יהיה עלינו׃ 20 והיינו גם־אנחנו ככל־הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את־מלחמתנו׃ 21 וישמע שמואל את כל־דברי העם וידברם באזני יהוה׃ פ 22 ויאמר יהוה אל־שמואל שמע בקולם והמלכת להם מלך ויאמר שמואל אל־אנשי ישראל לכו איש לעירו׃ פ


<< 1 Samuel 8 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible