דברי הימים א 9

<< דברי הימים א 9 >>
1 Chronicles 9 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 וכל־ישראל התיחשו והנם כתובים על־ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם׃ ס

2 והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים׃ 3 ובירושלם ישבו מן־בני יהודה ומן־בני בנימן ומן־בני אפרים ומנשה׃ 4 עותי בן־עמיהוד בן־עמרי בן־אמרי בן־ [בנימן־ כ] (בני ק) (מן־בני־פרץ ק) בן־יהודה׃ 5 ומן־השילוני עשיה הבכור ובניו׃ 6 ומן־בני־זרח יעואל ואחיהם שש־מאות ותשעים׃ 7 ומן־בני בנימן סלוא בן־משלם בן־הודויה בן־הסנאה׃ 8 ויבניה בן־ירחם ואלה בן־עזי בן־מכרי ומשלם בן־שפטיה בן־רעואל בן־יבניה׃ 9 ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל־אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם׃ ס

10 ומן־הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין׃ 11 ועזריה בן־חלקיה בן־משלם בן־צדוק בן־מריות בן־אחיטוב נגיד בית האלהים׃ ס 12 ועדיה בן־ירחם בן־פשחור בן־מלכיה ומעשי בן־עדיאל בן־יחזרה בן־משלם בן־משלמית בן־אמר׃ 13 ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית־האלהים׃

14 ומן־הלוים שמעיה בן־חשוב בן־עזריקם בן־חשביה מן־בני מררי׃ 15 ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן־מיכא בן־זכרי בן־אסף׃ 16 ועבדיה בן־שמעיה בן־גלל בן־ידותון וברכיה בן־אסא בן־אלקנה היושב בחצרי נטופתי׃

17 והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש׃ 18 ועד־הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי׃ 19 ושלום בן־קורא בן־אביסף בן־קרח ואחיו לבית־אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על־מחנה יהוה שמרי המבוא׃ 20 ופינחס בן־אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יהוה ׀ עמו׃ 21 זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד׃ 22 כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם׃ 23 והם ובניהם על־השערים לבית־יהוה לבית־האהל למשמרות׃ 24 לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה׃ 25 ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל־עת עם־אלה׃ 26 כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על־הלשכות ועל האצרות בית האלהים׃ 27 וסביבות בית־האלהים ילינו כי־עליהם משמרת והם על־המפתח ולבקר לבקר׃

28 ומהם על־כלי העבודה כי־במספר יביאום ובמספר יוציאום׃ 29 ומהם ממנים על־הכלים ועל כל־כלי הקדש ועל־הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים׃ 30 ומן־בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים׃ 31 ומתתיה מן־הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים׃ 32 ומן־בני הקהתי מן־אחיהם על־לחם המערכת להכין שבת שבת׃ ס

33 ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת [פטירים כ] (פטורים ק) כי־יומם ולילה עליהם במלאכה׃ 34 אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם׃ פ

35 ובגבעון ישבו אבי־גבעון [יעואל כ] (יעיאל ק) ושם אשתו מעכה׃ 36 ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב׃ 37 וגדור ואחיו וזכריה ומקלות׃ 38 ומקלות הוליד את־שמאם ואף־הם נגד אחיהם ישבו בירושלם עם־אחיהם׃ ס 39 ונר הוליד את־קיש וקיש הוליד את־שאול ושאול הוליד את־יהונתן ואת־מלכי־שוע ואת־אבינדב ואת־אשבעל׃ 40 ובן־יהונתן מריב בעל ומרי־בעל הוליד את־מיכה׃ 41 ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע׃ 42 ואחז הוליד את־יערה ויערה הוליד את־עלמת ואת־עזמות ואת־זמרי וזמרי הוליד את־מוצא׃ 43 ומוצא הוליד את־בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו׃ 44 ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם ׀ בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל׃ פ


<< 1 Chronicles 9 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible