דברי הימים א 2

<< דברי הימים א 2 >>
1 Chronicles 2 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון׃ 2 דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר׃ ס

3 בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת־שוע הכנענית ויהי ער ׀ בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו׃ ס 4 ותמר כלתו ילדה לו את־פרץ ואת־זרח כל־בני יהודה חמשה׃ ס

5 בני־פרץ חצרון וחמול׃ ס 6 ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה׃ ס 7 ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם׃ ס 8 ובני איתן עזריה׃

9 ובני חצרון אשר נולד־לו את־ירחמאל ואת־רם ואת־כלובי׃ 10 ורם הוליד את־עמינדב ועמינדב הוליד את־נחשון נשיא בני יהודה׃ 11 ונחשון הוליד את־שלמא ושלמא הוליד את־בעז׃ 12 ובעז הוליד את־עובד ועובד הוליד את־ישי׃ 13 ואישי הוליד את־בכרו את־אליאב ואבינדב השני ושמעא השלישי׃ 14 נתנאל הרביעי רדי החמישי׃ 15 אצם הששי דויד השבעי׃ 16 [ואחיתיהם כ] (ואחיותיהם ק) צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשה־אל שלשה׃ 17 ואביגיל ילדה את־עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי׃

18 וכלב בן־חצרון הוליד את־עזובה אשה ואת־יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון׃ 19 ותמת עזובה ויקח־לו כלב את־אפרת ותלד לו את־חור׃ 20 וחור הוליד את־אורי ואורי הוליד את־בצלאל׃ ס

21 ואחר בא חצרון אל־בת־מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן־ששים שנה ותלד לו את־שגוב׃ 22 ושגוב הוליד את־יאיר ויהי־לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד׃ 23 ויקח גשור־וארם את־חות יאיר מאתם את־קנת ואת־בנתיה ששים עיר כל־אלה בני מכיר אבי־גלעד׃ 24 ואחר מות־חצרון בכלב אפרתה ואשת חצרון אביה ותלד לו את־אשחור אבי תקוע׃

25 ויהיו בני־ירחמאל בכור חצרון הבכור ׀ רם ובונה וארן ואצם אחיה׃ 26 ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם אונם׃ ס 27 ויהיו בני־רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר׃ 28 ויהיו בני־אונם שמי וידע ובני שמי נדב ואבישור׃ 29 ושם אשת אבישור אביהיל ותלד לו את־אחבן ואת־מוליד׃ 30 ובני נדב סלד ואפים וימת סלד לא בנים׃ ס 31 ובני אפים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי׃ 32 ובני ידע אחי שמי יתר ויונתן וימת יתר לא בנים׃ ס 33 ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל׃ 34 ולא־היה לששן בנים כי אם־בנות ולששן עבד מצרי ושמו ירחע׃ 35 ויתן ששן את־בתו לירחע עבדו לאשה ותלד לו את־עתי׃ 36 ועתי הליד את־נתן ונתן הוליד את־זבד׃ 37 וזבד הוליד את־אפלל ואפלל הוליד את־עובד׃ 38 ועובד הוליד את־יהוא ויהוא הוליד את־עזריה׃ 39 ועזריה הליד את־חלץ וחלץ הליד את־אלעשה׃ 40 ואלעשה הליד את־ססמי וססמי הליד את־שלום׃ 41 ושלום הוליד את־יקמיה ויקמיה הליד את־אלישמע׃

42 ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי־זיף ובני מרשה אבי חברון׃ 43 ובני חברון קרח ותפח ורקם ושמע׃ 44 ושמע הוליד את־רחם אבי ירקעם ורקם הוליד את־שמי׃ 45 ובן־שמי מעון ומעון אבי בית־צור׃ 46 ועיפה פילגש כלב ילדה את־חרן ואת־מוצא ואת־גזז וחרן הליד את־גזז׃ ס 47 ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף׃ 48 פלגש כלב מעכה ילד שבר ואת־תרחנה׃ 49 ותלד עף אבי מדמנה את־שוא אבי מכבנה ואבי גבעא ובת־כלב עכסה׃ ס 50 אלה היו בני כלב בן־חור בכור אפרתה שובל אבי קרית יערים׃ 51 שלמא אבי בית־לחם חרף אבי בית־גדר׃ 52 ויהיו בנים לשובל אבי קרית יערים הראה חצי המנחות׃ 53 ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי׃ ס 54 בני שלמא בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי׃ 55 ומשפחות ספרים [ישבו כ] (ישבי ק) יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית־רכב׃ ס


<< 1 Chronicles 2 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible