דברי הימים א 12

<< דברי הימים א 12 >>
1 Chronicles 12 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ואלה הבאים אל־דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן־קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה׃ 2 נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן׃ 3 הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי [ויזואל כ] (ויזיאל ק) ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי׃ 4 וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל־השלשים׃ 5 וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי׃ 6 אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו [החריפי כ] (החרופי׃ ק) 7 אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים׃

8 ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן־הגדור׃ 9 ומן־הגדי נבדלו אל־דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על־ההרים למהר׃ ס 10 עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי׃ 11 משמנה הרביעי ירמיה החמשי׃ 12 עתי הששי אליאל השבעי׃ 13 יוחנן השמיני אלזבד התשיעי׃ 14 ירמיהו העשירי ס מכבני עשתי עשר׃ 15 אלה מבני־גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף׃

16 אלה הם אשר עברו את־הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על־כל־ [גדיתיו כ] (גדותיו ק) ויבריחו את־כל־העמקים למזרח ולמערב׃ ס 17 ויבאו מן־בני בנימן ויהודה עד־למצד לדויד׃

18 ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם־לשלום באתם אלי לעזרני יהיה־לי עליכם לבב ליחד ואם־לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח׃ ס

19 ורוח לבשה את־עמשי ראש [השלושים כ] (השלישים ק) לך דויד ועמך בן־ישי שלום ׀ שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד׃ פ 20 וממנשה נפלו על־דויד בבאו עם־פלשתים על־שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל־אדניו שאול׃ 21 בלכתו אל־ציקלג נפלו עליו ׀ ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה׃ 22 והמה עזרו עם־דויד על־הגדוד כי־גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא׃

23 כי לעת־יום ביום יבאו על־דויד לעזרו עד־למחנה גדול כמחנה אלהים׃ פ 24 ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על־דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה׃ ס 25 בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא׃ ס 26 מן־בני שמעון גבורי חיל לצבא שבעת אלפים ומאה׃ ס 27 מן־בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות׃ ס 28 ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות׃ ס 29 וצדוק נער גבור חיל ובית־אביו שרים עשרים ושנים׃ ס 30 ומן־בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד־הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול׃ ס 31 ומן־בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם׃ ס 32 ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את־דויד׃ ס 33 ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה־יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל־אחיהם על־פיהם׃ ס 34 מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל־כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא־לב ולב׃ ס 35 ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף׃ ס 36 ומן־הדני ערכי מלחמה עשרים־ושמונה אלף ושש מאות׃ ס 37 ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף׃ ס

38 ומעבר לירדן מן־הראובני והגדי וחצי ׀ שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף׃ 39 כל־אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את־דויד על־כל־ישראל וגם כל־שרית ישראל לב אחד להמליך את־דויד׃ 40 ויהיו־שם עם־דויד ימים שלושה אכלים ושותים כי־הכינו להם אחיהם׃ (41) וגם הקרובים־אליהם עד־יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ׀ ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין־ושמן ובקר וצאן לרב כי שמחה בישראל׃ פ


<< 1 Chronicles 12 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible