Revelation 15
NASB © 1995 by The Lockman FoundationBible Apps.com

Revelation 14
Top of Page
Top of Page