Revelation 8:12
New International Version
The fourth angel sounded his trumpet, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them turned dark. A third of the day was without light, and also a third of the night.

New Living Translation
Then the fourth angel blew his trumpet, and one-third of the sun was struck, and one-third of the moon, and one-third of the stars, and they became dark. And one-third of the day was dark, and also one-third of the night.

English Standard Version
The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of their light might be darkened, and a third of the day might be kept from shining, and likewise a third of the night.

Berean Study Bible
Then the fourth angel sounded his trumpet, and a third of the sun and moon and stars were struck. A third of the stars were darkened, a third of the day was without light, and a third of the night as well.

New American Standard Bible
The fourth angel sounded, and a third of the sun and a third of the moon and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way.

King James Bible
And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise.

Holman Christian Standard Bible
The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them were darkened. A third of the day was without light, and the night as well.

International Standard Version
When the fourth angel blew his trumpet, one-third of the sun, one-third of the moon, and one-third of the stars were struck so that one-third of them turned dark. One-third of the day was kept from having light, as was the night.

NET Bible
Then the fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them were darkened. And there was no light for a third of the day and for a third of the night likewise.

Aramaic Bible in Plain English
And the fourth sounded and a third of the Sun was devoured and a third of the moon and a third of the stars, and a third of them became dark, and a third of the day did not appear, and the night likewise.

GOD'S WORD® Translation
When the fourth angel blew his trumpet, one-third of the sun, one-third of the moon, and one-third of the stars were struck so that one-third of them turned dark. There was no light for one-third of the day and one-third of the night.

Jubilee Bible 2000
And the fourth angel sounded the trumpet, and the third part of the sun was smitten and the third part of the moon and the third part of the stars, in such a manner that the third part of them was darkened, and the third part of the day did not shine, and the night likewise.

King James 2000 Bible
And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so as the third part of them was darkened, and the day shined not for a third part of it, and the night likewise.

American King James Version
And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise.

American Standard Version
And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; that the third part of them should be darkened, and the day should not shine for the third part of it, and the night in like manner.

Douay-Rheims Bible
And the fourth angel sounded the trumpet, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so that the third part of them was darkened, and the day did not shine for a third part of it, and the night in like manner.

Darby Bible Translation
And the fourth angel sounded [his] trumpet: and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so that the third part of them should be darkened, and that the day should not appear [for] the third part of it, and the night the same.

English Revised Version
And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; that the third part of them should be darkened, and the day should not shine for the third part of it, and the night in like manner.

Webster's Bible Translation
And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so that the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise.

Weymouth New Testament
Then the fourth angel blew his trumpet; and a curse fell upon a third part of the sun, a third part of the moon, and a third part of the stars, so that a third part of them were darkened and for a third of the day, and also of the night, there was no light.

World English Bible
The fourth angel sounded, and one third of the sun was struck, and one third of the moon, and one third of the stars; so that one third of them would be darkened, and the day wouldn't shine for one third of it, and the night in the same way.

Young's Literal Translation
And the fourth messenger did sound, and smitten was the third of the sun, and the third of the moon, and the third of the stars, that darkened may be the third of them, and that the day may not shine -- the third of it, and the night in like manner.

Openbaring 8:12 Afrikaans PWL
Die vierde het geblaas en ’n derde van die son, ’n derde van die maan en ’n derde van die sterre is verslind sodat ’n derde van hulle donker geword het en ’n derde van die dag het nie verskyn nie en net so van die nag.

Zbulesa 8:12 Albanian
Dhe i katërti engjëll i ra borisë, dhe u godit pjesa e tret e diellit dhe pjesa e tret e hënës dhe pjesa e tret e yjeve, që të errësohej e treta e tyre dhe e treta e ditës e humbi shkëlqimin e saj, kështu edhe nata.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 8:12 Arabic: Smith & Van Dyke
ثم بوّق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهنّ والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 8:12 Armenian (Western): NT
Չորրորդ հրեշտակը հնչեցուց փողը, ու արեւին մէկ երրորդը զարնուեցաւ, նաեւ լուսինին մէկ երրորդը եւ աստղերուն մէկ երրորդը. հետեւաբար անոնց մէկ երրորդը խաւարեցաւ, օրուան մէկ երրորդը չլուսաւորուեցաւ, նմանապէս՝ գիշերուան:

Apocacalypsea. 8:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guero Laurgarren Aingueruäc io ceçan trompettáz, eta io cedin iguzquiaren herén partea, eta ilharguiaren herén partea, eta içarren herén partea: hala non hayen herén partea ilhun baitzedin, eta egunaren herén parteac etzuen arguiric eguiten, ez gauärenac halaber.

D Offnbarung 8:12 Bavarian
Dann blies dyr vierte Engl. Daa gyrwischt s ayn Drittl von dyr Sunn, von n Maan und von de Stern, yso däß s drittlts weeniger gleuchtnd und dyr Tag um ayn Drittl dunklner wurd und d Nacht grad yso.

Откровение 8:12 Bulgarian
И като затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето, и третата част от луната, и третата част от звездите биде поразена, тъй щото да потъмнее третата част от тях, и третата част от деня да не свети, така и [третата част] от нощта.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
第四位天使吹響號角,太陽的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被擊打,以致它們的三分之一變黑了;於是白晝的三分之一沒有光,夜晚也是如此。

中文标准译本 (CSB Simplified)
第四位天使吹响号角,太阳的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打,以致它们的三分之一变黑了;于是白昼的三分之一没有光,夜晚也是如此。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
第四位天使吹號,日頭的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被擊打,以致日月星的三分之一黑暗了,白晝的三分之一沒有光,黑夜也是這樣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
第四位天使吹号,日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打,以致日月星的三分之一黑暗了,白昼的三分之一没有光,黑夜也是这样。

启 示 录 8:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
第 四 位 天 使 吹 號 , 日 頭 的 三 分 之 一 , 月 亮 的 三 分 之 一 、 星 辰 的 三 分 之 一 都 被 擊 打 , 以 致 日 月 星 的 三 分 之 一 黑 暗 了 , 白 晝 的 三 分 之 一 沒 有 光 , 黑 夜 也 是 這 樣 。

启 示 录 8:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
第 四 位 天 使 吹 号 , 日 头 的 三 分 之 一 , 月 亮 的 三 分 之 一 、 星 辰 的 三 分 之 一 都 被 击 打 , 以 致 日 月 星 的 三 分 之 一 黑 暗 了 , 白 昼 的 三 分 之 一 没 有 光 , 黑 夜 也 是 这 样 。

Otkrivenje 8:12 Croatian Bible
Četvrti anđeo zatrubi. I bi udarena trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda te pomrčaše za trećinu. I dan izgubi trećinu svoga sjaja, a tako i noć.

Zjevení Janovo 8:12 Czech BKR
Potom čtvrtý anděl zatroubil, i udeřena jest třetina slunce, a třetina měsíce, a třetí díl hvězd, takže se třetí díl jich zatměl, a třetina dne nesvítila, a též podobně i noci.

Aabenbaringen 8:12 Danish
Og den fjerde Engel basunede, og Tredjedelen af Solen og Tredjedelen af Maanen og Tredjedelen af Stjernerne blev ramt, saa at Tredjedelen af dem blev formørket, og Dagen mistede Tredjedelen af sit Lys og Natten ligesaa.

Openbaring 8:12 Dutch Staten Vertaling
En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ τὸ τρίτον αὐτῆς μὴ φάνῃ ἡ ἡμέρα, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ τὸ τρίτον αὐτῆς μὴ φανῇ ἡ ἡμέρα, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

Tischendorf 8th Edition
καί ὁ τέταρτος ἄγγελος σαλπίζω καί πλήσσω ὁ τρίτος ὁ ἥλιος καί ὁ τρίτος ὁ σελήνη καί ὁ τρίτος ὁ ἀστήρ ἵνα σκοτίζω ὁ τρίτος αὐτός καί ὁ ἡμέρα μή φαίνω ὁ τρίτος αὐτός καί ὁ νύξ ὁμοίως

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φαίνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φαίνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισεν και επληγη το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη το τριτον αυτων και η ημερα μη φανη το τριτον αυτης και η νυξ ομοιως

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισεν και επληγη το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη το τριτον αυτων και η ημερα μη φανη το τριτον αυτης και η νυξ ομοιως

Stephanus Textus Receptus 1550
και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισεν και επληγη το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη το τριτον αυτων και η ημερα μη φαινη το τριτον αυτης και η νυξ ομοιως

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισε, και επληγη το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων, ινα σκοτισθη το τριτον αυτων, και η ημερα μη φαινη το τριτον αυτης, και η νυξ ομοιως.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισεν και επληγη το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη το τριτον αυτων και η ημερα μη φαινη το τριτον αυτης και η νυξ ομοιως

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισεν και επληγη το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη το τριτον αυτων και η ημερα μη φανη το τριτον αυτης και η νυξ ομοιως

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai ho tetartos angelos esalpisen; kai eplēgē to triton tou hēliou kai to triton tēs selēnēs kai to triton tōn asterōn, hina skotisthē to triton autōn kai hē hēmera mē phanē to triton autēs, kai hē nyx homoiōs.

Kai ho tetartos angelos esalpisen; kai eplege to triton tou heliou kai to triton tes selenes kai to triton ton asteron, hina skotisthe to triton auton kai he hemera me phane to triton autes, kai he nyx homoios.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai ho tetartos angelos esalpisen; kai eplēgē to triton tou hēliou kai to triton tēs selēnēs kai to triton tōn asterōn, hina skotisthē to triton autōn kai hē hēmera mē phanē to triton autēs, kai hē nyx homoiōs.

Kai ho tetartos angelos esalpisen; kai eplege to triton tou heliou kai to triton tes selenes kai to triton ton asteron, hina skotisthe to triton auton kai he hemera me phane to triton autes, kai he nyx homoios.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai o tetartos angelos esalpisen kai eplēgē to triton tou ēliou kai to triton tēs selēnēs kai to triton tōn asterōn ina skotisthē to triton autōn kai ē ēmera mē phanē to triton autēs kai ē nux omoiōs

kai o tetartos angelos esalpisen kai eplEgE to triton tou Eliou kai to triton tEs selEnEs kai to triton tOn asterOn ina skotisthE to triton autOn kai E Emera mE phanE to triton autEs kai E nux omoiOs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai o tetartos angelos esalpisen kai eplēgē to triton tou ēliou kai to triton tēs selēnēs kai to triton tōn asterōn ina skotisthē to triton autōn kai ē ēmera mē phainē to triton autēs kai ē nux omoiōs

kai o tetartos angelos esalpisen kai eplEgE to triton tou Eliou kai to triton tEs selEnEs kai to triton tOn asterOn ina skotisthE to triton autOn kai E Emera mE phainE to triton autEs kai E nux omoiOs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai o tetartos angelos esalpisen kai eplēgē to triton tou ēliou kai to triton tēs selēnēs kai to triton tōn asterōn ina skotisthē to triton autōn kai ē ēmera mē phainē to triton autēs kai ē nux omoiōs

kai o tetartos angelos esalpisen kai eplEgE to triton tou Eliou kai to triton tEs selEnEs kai to triton tOn asterOn ina skotisthE to triton autOn kai E Emera mE phainE to triton autEs kai E nux omoiOs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai o tetartos angelos esalpisen kai eplēgē to triton tou ēliou kai to triton tēs selēnēs kai to triton tōn asterōn ina skotisthē to triton autōn kai ē ēmera mē phainē to triton autēs kai ē nux omoiōs

kai o tetartos angelos esalpisen kai eplEgE to triton tou Eliou kai to triton tEs selEnEs kai to triton tOn asterOn ina skotisthE to triton autOn kai E Emera mE phainE to triton autEs kai E nux omoiOs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Westcott/Hort - Transliterated
kai o tetartos angelos esalpisen kai eplēgē to triton tou ēliou kai to triton tēs selēnēs kai to triton tōn asterōn ina skotisthē to triton autōn kai ē ēmera mē phanē to triton autēs kai ē nux omoiōs

kai o tetartos angelos esalpisen kai eplEgE to triton tou Eliou kai to triton tEs selEnEs kai to triton tOn asterOn ina skotisthE to triton autOn kai E Emera mE phanE to triton autEs kai E nux omoiOs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai o tetartos angelos esalpisen kai eplēgē to triton tou ēliou kai to triton tēs selēnēs kai to triton tōn asterōn ina skotisthē to triton autōn kai ē ēmera mē phanē to triton autēs kai ē nux omoiōs

kai o tetartos angelos esalpisen kai eplEgE to triton tou Eliou kai to triton tEs selEnEs kai to triton tOn asterOn ina skotisthE to triton autOn kai E Emera mE phanE to triton autEs kai E nux omoiOs

Jelenések 8:12 Hungarian: Karoli
A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az õ harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.

Apokalipso de sankta Johano 8:12 Esperanto
Kaj la kvara angxelo trumpetis, kaj estis frapita triono de la suno kaj triono de la luno kaj triono de la steloj, por ke mallumigxu triono de ili, kaj ke ne lumu dum triono de la tago, kaj por la nokto tiel same.

Johanneksen ilmestys 8:12 Finnish: Bible (1776)
Ja neljäs enkeli soitti basunalla, ja kolmas osa auringosta lyötiin, ja kolmas osa kuusta, ja kolmas osa tähdistä, niin että kolmas osa heistä pimeni, ja ei kolmas osa päivästä valaissut, eikä yöstä.

Apocalypse 8:12 French: Darby
Et le quatrieme ange sonna de la trompette: et le tiers du soleil fut frappe, et le tiers de la lune, et le tiers des etoiles, afin que le tiers de ces astres fut obscurci, et que le jour ne parut pas pour tiers de sa duree, et de meme pour la nuit.

Apocalypse 8:12 French: Louis Segond (1910)
Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même.

Apocalypse 8:12 French: Martin (1744)
Puis le quatrième Ange sonna de la trompette; et la troisième partie du soleil fut frappée, et la troisième partie aussi de la lune, et la troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie en fut obscurcie; et la troisième partie du jour fut privée de la lumière, et [la troisième partie] de la nuit fut tout de même sans clarté.

Offenbarung 8:12 German: Modernized
Und der vierte Engel posaunete. Und es ward geschlagen das dritte Teil der Sonne und das dritte Teil des Mondes und das dritte Teil der Sterne, daß ihr drittes Teil verfinstert ward, und der Tag das dritte Teil nicht schien und die Nacht desselbigengleichen.

Offenbarung 8:12 German: Luther (1912)
Und der vierte Engel posaunte: und es ward geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, daß ihr dritter Teil verfinstert ward und der Tag den dritten Teil nicht schien und die Nacht desgleichen.

Offenbarung 8:12 German: Textbibel (1899)
Und der vierte Engel blies die Trompete: und es wurde geschlagen das Drittel der Sonne, das Drittel des Mondes und das Drittel der Sterne, auf daß das Drittel von ihnen verfinstert werde, und der Tag nicht scheine zu Drittel, und ebenso die Nacht.

Apocalisse 8:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poi sonò il quarto angelo, e la terza parte del sole fu colpita e la terza parte della luna e la terza parte delle stelle affinché la loro terza parte si oscurasse e il giorno non risplendesse per la sua terza parte e lo stesso avvenisse della notte.

Apocalisse 8:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poi sonò il quarto angelo; e la terza parte del sole fu percossa, e la terza parte della luna, e la terza parte delle stelle, sì che la terza parte loro scurò; e la terza parte del giorno non luceva, nè la notte simigliantemente.

WAHYU 8:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka malaekat yang keempat itu pun meniup sangkakalanya, lalu disiksakan sepertiga matahari, dan sepertiga bulan, dan sepertiga segala bintang, supaya gelaplah sepertiganya itu, dan supaya tiada terang sepertiga daripada siang hari, dan malam pun demikianlah juga.

Revelation 8:12 Kabyle: NT
Lmelk wis ṛebɛa yewwet lbuq. Iṭij, agur d yetran, tenqeṣ țelt n tafat-nsen s wakka tenqeṣ țelt n tafat n wass d țelt n tafat n yiḍ di ddunit.

요한계시록 8:12 Korean
네째 천사가 나팔을 부니 해 삼분의 일과 달 삼분의 일과 별들의 삼분의 일이 침을 받아 그 삼분의 일이 어두워지니 낮 삼분의 일은 비췸이 없고 밤도 그러하더라

Apocalypsis 8:12 Latin: Vulgata Clementina
Et quartus angelus tuba cecinit : et percussa est tertia pars solis, et tertia pars lunæ, et tertia pars stellarum, ita ut obscuraretur tertia pars eorum, et diei non luceret pars tertia, et noctis similiter.

Atklāsmes grāmata 8:12 Latvian New Testament
Un ceturtais eņģelis bazūnēja: un trešā saules daļa, un trešā mēness daļa, un trešā zvaigžņu daļa tika satriekta, tā ka to trešā daļa palika tumša, un trešā dienas daļa nebija gaiša un nakts tāpat.

Apreiðkimo Jonui knyga 8:12 Lithuanian
Ir sutrimitavo ketvirtasis angelas. Tuomet buvo užgautas trečdalis saulės, trečdalis mėnulio ir trečdalis žvaigždžių taip, kad jų trečdalis užtemo. Diena bei naktis prarado trečdalį šviesumo.

Revelation 8:12 Maori
A ka whakatangi te wha o nga anahera, na, kua patua te wahi tuatoru o te ra, me te wahi tuatoru o te marama, me te wahi tuatoru hoki o nga whetu; kia pouri ai te wahi tuatoru o aua mea, kia kore ai e marama te wahi tuatoru o te ra, o te po ano h oki.

Apenbaring 8:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og den fjerde engel blåste, og tredjedelen av solen blev slått, og tredjedelen av månen og tredjedelen av stjernene, forat tredjedelen av dem skulde formørkes, og tredjedelen av dagen miste sitt lys, og natten likeså.

Apocalipsis 8:12 Spanish: La Biblia de las Américas
El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche.

Apocalipsis 8:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo en la noche.

Apocalipsis 8:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas; de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche.

Apocalipsis 8:12 Spanish: Reina Valera 1909
Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fué herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas; de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de

Apocalipsis 8:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas; de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche.

Apocalipse 8:12 Bíblia King James Atualizada Português
O quarto anjo tocou a sua trombeta e um terço do sol foi ferido, bem como a terça parte da lua e das estrelas, de maneira que um terço deles se escureceu completamente. Assim, um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite.

Apocalipse 8:12 Portugese Bible
O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas; para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhante, e semelhantemente a da noite.   

Apocalipsa 8:12 Romanian: Cornilescu
Al patrulea înger a sunat din trîmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare, şi a treia parte din lună, şi a treia parte din stele, pentruca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei, şi noaptea de asemenea.

Откровение 8:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была – так, как и ночи.

Откровение 8:12 Russian koi8r
Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была--так, как и ночи.

Revelation 8:12 Shuar New Testament
Nuyß suntar kuatrua nu kachun umpuarmatai menaintiu nakakam Jeeß Tsawaφ-nantusha Kashφ-nantusha tura yaasha emesnarar ajapΘn tee ajasarmai. T·runawar tsawaisha Kßshisha menaintiu nakakam Jeeßnum Tsßapnircharmai.

Uppenbarelseboken 8:12 Swedish (1917)
Och den fjärde ängeln stötte i sin basun. Då drabbade hemsökelsen tredjedelen av solen och tredjedelen av månen och tredjedelen av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste tredjedelen av sitt ljus, sammalunda ock natten.

Ufunua was Yohana 8:12 Swahili NT
Kisha malaika wa nne akapiga tarumbeta yake. Ndipo theluthi moja ya jua, ya mwezi na ya nyota ikapata pigo; hata mwangaza ukapoteza theluthi moja ya mng'ao wake. Theluthi moja ya mchana ikakosa mwanga, hali kadhalika na theluthi moja ya usiku.

Pahayag 8:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At humihip ang ikaapat na anghel, at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw, at ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng bituin; upang magdilim ang ikatlong bahagi nila, at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag, at gayon din naman ang gabi.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 8:12 Tawallamat Tamajaq NT
Insaɣ angalos wa n ǝkkoz esǝk wa ittaf. Tǝzzar ihlak awen tǝzunt ta n karadat ǝn tǝfuk, ǝd tǝzunt ta n karadat ǝn tǝllit, ǝd tǝzunt ta n karadat n etran. Awa daɣ-san immar awen kul iqqal šiyyay. Ezal da tǝgmad-tu tǝzunt ta n karadat n ǝnnur-net, ehad deɣ awen da.

Ǝtǝwǝmal n alwabatan win karâd

วิวรณ์ 8:12 Thai: from KJV
เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สี่เป่าแตรขึ้น ดวงอาทิตย์ก็ถูกทำลายไปหนึ่งในสามส่วน ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไปหนึ่งในสามส่วน กลางวันก็ไม่สว่างเสียหนึ่งในสามส่วน และกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวัน

Vahiy 8:12 Turkish
Dördüncü melek borazanını çaldı. Güneşin üçte biri, ayın üçte biri, yıldızların üçte biri vuruldu. Sonuç olarak ışıklarının üçte biri söndü, gündüzün ve gecenin üçte biri ışıksız kaldı.

Откровение 8:12 Ukrainian: NT
І четвертий ангел затрубив, і поражена стала третя часть сонця, і третя часть місяця і третя часть звізд, щоб третя часть їх затьмилась, і день щоб третю часть не сьвітив, так само й ніч.

Revelation 8:12 Uma New Testament
Mala'eka ka'opo' -na mpotuwui' sangkakala-na, hangaa ria to mpoleru hampobagia tolu ngkai eo, wula pai' betue', alaa-na hampobagia tolu ngkai pehini-ra uma-pi mehini. Jadi', rata-mi tempo-na uma mehini eo mpo'eo. Wae wo'o ngkabengia rata-mi tempo-na wula pai' betue' uma mehini.

Khaûi-huyeàn 8:12 Vietnamese (1934)
Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ban các ngôi sao cũng vậy, hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng, và ban đêm cũng vậy.

Revelation 8:11
Top of Page
Top of Page