Number, 48, 49
48. Singular for Plural. Sometimes in imitation of Hebrew idiom we find the singular used in the sense of the plural. When the article is employed along with a singular noun, we have the Generi Use of the Article (44), but the presence of the article is not necessary.

Ex.8:6 anebibasthe ho batrachos (= frogs), 8:18 exagagein ton sknipha, 10:13 kai ho anemos ho notos anelaben ten akrida, 10:14 ou gegonen toiaute akris.

Jdg.7:12 hosei akris eis plethos (cp. Judith 2:20 hos akris), 21:16 ephanisthe apo Beniamein gune.

4 K. [2 Kings] 2:12 harma Israel kai hippeus autou.

Ezk.47:9 estai ekei ichthus polus sphodra.

This throws light on an otherwise startling piece of grammar -

Jdg.15:10 eipan aner Iouda.

49. Singular Verb with more than One Subject. In accordance with Hebrew idiom a singular verb often introduces a plurality of subjects, e.g.-

4 K. [2 Kings] 18:26 kai eipen Eliakeim . . . kai Somnas kai Ioas, 18:37 kai eiselthen Eliakeim ktl.

This may happen also in Greek apart from Hebrew.

Xen. Anab.2.4.16 Epempse meAriaios kaiArtaozos.

gender 46 47
Top of Page
Top of Page