"Gentle Jesu, Meek and Mild. "
Nwah kah de ze yun Je sus
Ke te mah gah buh me shin;
Ah noo uh gah she e yon
Mah noo ke guh naun ze koon.

2 Sha wan je ga yun, ka goo
Ke nuh uh muh we she kan;
Tuh gwah koo ne shin e goo
Ke doo ge mah we win ing.

3 Je sus ke duh pa ne min,
Che e zhe wa be ze yaun
Kah' zhe noo kah de ze yun,
Ke uh be noo je' we yun.

4 Je sus suh yah ge e yun
Kuh nuh wa ne me shin suh;
Keen Ne noo je moo e wam,
Kah ge nig we je we shin.

hymn 38 sevens gentle jesu
Top of Page
Top of Page