5235. ὑπερβάλλω (huperballó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5235. ὑπερβάλλω (huperballó) — 5 Occurrences

2 Corinthians 3:10 V-PPA-GFS
GRK: εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης
NAS: of the glory that surpasses [it].
KJV: by reason of the glory that excelleth.
INT: on account of the surpassing glory

2 Corinthians 9:14 V-PPA-AFS
GRK: διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ
NAS: for you because of the surpassing grace
KJV: you for the exceeding grace of God
INT: on account of the surpassing grace

Ephesians 1:19 V-PPA-NNS
GRK: τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς
NAS: and what is the surpassing greatness
KJV: what [is] the exceeding greatness
INT: what the surpassing greatness of the

Ephesians 2:7 V-PPA-ANS
GRK: ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς
NAS: He might show the surpassing riches
KJV: he might shew the exceeding riches
INT: [are] coming the surpassing riches of the

Ephesians 3:19 V-PPA-AFS
GRK: τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως
NAS: of Christ which surpasses knowledge,
KJV: of Christ, which passeth knowledge,
INT: moreover the surpassing knowledge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page