5070. τετρακισχίλιοι (tetrakischilioi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5070. τετρακισχίλιοι (tetrakischilioi) — 5 Occurrences

Matthew 15:38 Adj-NMP
GRK: ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς
NAS: who ate were four thousand men,
KJV: were four thousand men,
INT: ate were four thousand men besides

Matthew 16:10 Adj-GMP
GRK: ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας
NAS: loaves of the four thousand, and how many
KJV: loaves of the four thousand, and
INT: loaves for the four thousand and how many

Mark 8:9 Adj-NMP
GRK: δὲ ὡς τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν
NAS: About four thousand were [there]; and He sent them away.
KJV: were about four thousand: and he sent
INT: moreover about four thousand and he sent away

Mark 8:20 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς τετρακισχιλίους πόσων σπυρίδων
NAS: [I broke] the seven for the four thousand, how many
KJV: among four thousand, how many
INT: to the four thousand of how many baskets

Acts 21:38 Adj-AMP
GRK: ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν
NAS: and led the four thousand men
KJV: the wilderness four thousand men
INT: wilderness the four thousand men of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page