4108. πλάνος (planos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4108. πλάνος (planos) — 5 Occurrences

Matthew 27:63 Adj-NMS
GRK: ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι
NAS: alive that deceiver said,
KJV: that deceiver said,
INT: that deceiver said while

2 Corinthians 6:8 Adj-NMP
GRK: εὐφημίας ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς
NAS: and good report; [regarded] as deceivers and yet true;
KJV: as deceivers, and
INT: good report as deceivers and yet true

1 Timothy 4:1 Adj-DNP
GRK: προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις
NAS: paying attention to deceitful spirits
KJV: giving heed to seducing spirits,
INT: giving heed to spirits deceiving and teachings

2 John 1:7 Adj-NMP
GRK: ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς
NAS: For many deceivers have gone
KJV: For many deceivers are entered into
INT: Because many deceivers entered into

2 John 1:7 Adj-NMS
GRK: ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ
NAS: This is the deceiver and the antichrist.
KJV: This is a deceiver and an antichrist.
INT: is the deceiver and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page