3536. Νινευΐτης (Nineuités)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3536. Νινευΐτης (Nineuités) — 3 Occurrences

Matthew 12:41 N-NMP
GRK: ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν
NAS: The men of Nineveh will stand
KJV: The men of Nineveh shall rise in
INT: the men of nineveh will stand up in

Luke 11:30 N-DMP
GRK: Ἰωνᾶς τοῖς Νινευίταις σημεῖον οὕτως
NAS: a sign to the Ninevites, so
KJV: a sign unto the Ninevites, so
INT: Jonah to the Ninevites a sign thus

Luke 11:32 N-NMP
GRK: ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν
NAS: The men of Nineveh will stand
INT: Men of Nineveh will stand up in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page