Psalm 111
Czech BKR

1Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celého srdce, v radě přímých i v shromáždění;

2Veliké skutky Hospodinovy, a patrné všechněm, kteříž v nich líbost mají;

3Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na věky.

4Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.

5Pokrm dal těm, kteříž se ho bojí, pamětliv jsa věčně na smlouvu svou.

6Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů.

7Skutkové rukou jeho pravda a soud, a nepohnutelní všickni rozkazové jeho.

8Upevnění na věčnou věčnost; učiněni jsou v pravdě a v pravosti.

9Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky smlouvu svou; svaté a hrozné jest jméno jeho.

10Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 110
Top of Page
Top of Page