ΙΑΚΩΒΟΥ 1

<< ΙΑΚΩΒΟΥ 1 >>
James 1 Greek NT: Wescott-Hort Transliterated
 

1 iakōbos theou kai kuriou iēsou christou doulos tais dōdeka phulais tais en tē diaspora chairein

2 pasan charan ēgēsasthe adelphoi mou otan peirasmois peripesēte poikilois 3 ginōskontes oti to dokimion umōn tēs pisteōs katergazetai upomonēn 4 ē de upomonē ergon teleion echetō ina ēte teleioi kai oloklēroi en mēdeni leipomenoi

5 ei de tis umōn leipetai sophias aiteitō para tou didontos theou pasin aplōs kai mē oneidizontos kai dothēsetai autō 6 aiteitō de en pistei mēden diakrinomenos o gar diakrinomenos eoiken kludōni thalassēs anemizomenō kai ripizomenō 7 mē gar oiesthō o anthrōpos ekeinos oti lēmpsetai ti para tou kuriou 8 anēr dipsuchos akatastatos en pasais tais odois autou

9 kauchasthō de [o] adelphos o tapeinos en tō upsei autou 10 o de plousios en tē tapeinōsei autou oti ōs anthos chortou pareleusetai 11 aneteilen gar o ēlios sun tō kausōni kai exēranen ton chorton kai to anthos autou exepesen kai ē euprepeia tou prosōpou autou apōleto outōs kai o plousios en tais poreiais autou maranthēsetai

12 makarios anēr os upomenei peirasmon oti dokimos genomenos lēmpsetai ton stephanon tēs zōēs on epēngeilato tois agapōsin auton 13 mēdeis peirazomenos legetō oti apo theou peirazomai o gar theos apeirastos estin kakōn peirazei de autos oudena 14 ekastos de peirazetai upo tēs idias epithumias exelkomenos kai deleazomenos 15 eita ē epithumia sullabousa tiktei amartian ē de amartia apotelestheisa apokuei thanaton 16 mē planasthe adelphoi mou agapētoi 17 pasa dosis agathē kai pan dōrēma teleion anōthen estin katabainon apo tou patros tōn phōtōn par ō ouk eni parallagē ē tropēs aposkiasma 18 boulētheis apekuēsen ēmas logō alētheias eis to einai ēmas aparchēn tina tōn autou ktismatōn

19 iste adelphoi mou agapētoi estō de pas anthrōpos tachus eis to akousai bradus eis to lalēsai bradus eis orgēn 20 orgē gar andros dikaiosunēn theou ouk ergazetai 21 dio apothemenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en prautēti dexasthe ton emphuton logon ton dunamenon sōsai tas psuchas umōn 22 ginesthe de poiētai logou kai mē akroatai monon paralogizomenoi eautous 23 oti ei tis akroatēs logou estin kai ou poiētēs outos eoiken andri katanoounti to prosōpon tēs geneseōs autou en esoptrō 24 katenoēsen gar eauton kai apelēluthen kai eutheōs epelatheto opoios ēn 25 o de parakupsas eis nomon teleion ton tēs eleutherias kai parameinas ouk akroatēs epilēsmonēs genomenos alla poiētēs ergou outos makarios en tē poiēsei autou estai

26 ei tis dokei thrēskos einai mē chalinagōgōn glōssan eautou alla apatōn kardian eautou toutou mataios ē thrēskeia 27 thrēskeia kathara kai amiantos para tō theō kai patri autē estin episkeptesthai orphanous kai chēras en tē thlipsei autōn aspilon eauton tērein apo tou kosmou


<< James 1 >>
The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort). Transliterated public domain text at ccel.org.

Biblos.com Online Bible