2 Corinthians 12
Study Bible
Paul's Revelation

Καυχᾶσθαι  δεῖ·  οὐ  συμφέρον  μέν,  ἐλεύσομαι  δὲ  εἰς  ὀπτασίας  καὶ  ἀποκαλύψεις  Κυρίου.  οἶδα  ἄνθρωπον  ἐν  Χριστῷ  πρὸ  ἐτῶν  δεκατεσσάρων,—  εἴτε  ἐν  σώματι  οὐκ  οἶδα,  εἴτε  ἐκτὸς  τοῦ  σώματος  οὐκ  οἶδα,    Θεὸς  οἶδεν,—  ἁρπαγέντα  τὸν  τοιοῦτον  ἕως  τρίτου  οὐρανοῦ.  καὶ  οἶδα  τὸν  τοιοῦτον  ἄνθρωπον—  εἴτε  ἐν  σώματι  εἴτε  χωρὶς  τοῦ  σώματος  οὐκ  οἶδα,    Θεὸς  οἶδεν,—  ὅτι  ἡρπάγη  εἰς  τὸν  Παράδεισον  καὶ  ἤκουσεν  ἄρρητα  ῥήματα    οὐκ  ἐξὸν  ἀνθρώπῳ  λαλῆσαι.  ὑπὲρ  τοῦ  τοιούτου  καυχήσομαι,  ὑπὲρ  δὲ  ἐμαυτοῦ  οὐ  καυχήσομαι  εἰ  μὴ  ἐν  ταῖς  ἀσθενείαις.  ἐὰν  γὰρ  θελήσω  καυχήσασθαι,  οὐκ  ἔσομαι  ἄφρων,  ἀλήθειαν  γὰρ  ἐρῶ·  φείδομαι  δέ,  μή  τις  εἰς  ἐμὲ  λογίσηται  ὑπὲρ    βλέπει  με    ἀκούει  ‹τι›  ἐξ  ἐμοῦ 

Paul's Thorn and God's Grace

καὶ  τῇ  ὑπερβολῇ  τῶν  ἀποκαλύψεων.  διὸ  ἵνα  μὴ  ὑπεραίρωμαι,  ἐδόθη  μοι  σκόλοψ  τῇ  σαρκί,  ἄγγελος  Σατανᾶ,  ἵνα  με  κολαφίζῃ,  ἵνα  μὴ  ὑπεραίρωμαι.  ὑπὲρ  τούτου  τρὶς  τὸν  Κύριον  παρεκάλεσα,  ἵνα  ἀποστῇ  ἀπ’  ἐμοῦ.  καὶ  εἴρηκέν  μοι  Ἀρκεῖ  σοι    χάρις  μου·    γὰρ  δύναμις  ἐν  ἀσθενείᾳ  τελεῖται.  Ἥδιστα  οὖν  μᾶλλον  καυχήσομαι  ἐν  ταῖς  ἀσθενείαις,  ‹μου›  ἵνα  ἐπισκηνώσῃ  ἐπ’  ἐμὲ    δύναμις  τοῦ  Χριστοῦ.  10 διὸ  εὐδοκῶ  ἐν  ἀσθενείαις,  ἐν  ὕβρεσιν,  ἐν  ἀνάγκαις,  ἐν  διωγμοῖς  καὶ  στενοχωρίαις,  ὑπὲρ  Χριστοῦ·  ὅταν  γὰρ  ἀσθενῶ,  τότε  δυνατός  εἰμι. 

Concern for the Corinthian Church

11 Γέγονα  ἄφρων·  ὑμεῖς  με  ἠναγκάσατε.  ἐγὼ  γὰρ  ὤφειλον  ὑφ’  ὑμῶν  συνίστασθαι.  οὐδὲν  γὰρ  ὑστέρησα  τῶν  ὑπερλίαν  ἀποστόλων,  εἰ  καὶ  οὐδέν  εἰμι.  12 τὰ  μὲν  σημεῖα  τοῦ  ἀποστόλου  κατειργάσθη  ἐν  ὑμῖν  ἐν  πάσῃ  ὑπομονῇ,  σημείοις  τε  καὶ  τέρασιν  καὶ  δυνάμεσιν.  13 τί  γάρ  ἐστιν    ἡσσώθητε  ὑπὲρ  τὰς  λοιπὰς  ἐκκλησίας,  εἰ  μὴ  ὅτι  αὐτὸς  ἐγὼ  οὐ  κατενάρκησα  ὑμῶν;  χαρίσασθέ  μοι  τὴν  ἀδικίαν  ταύτην. 

14 Ἰδοὺ  τρίτον  τοῦτο  ἑτοίμως  ἔχω  ἐλθεῖν  πρὸς  ὑμᾶς,  καὶ  οὐ  καταναρκήσω·  οὐ  γὰρ  ζητῶ  τὰ  ὑμῶν  ἀλλὰ  ὑμᾶς.  οὐ  γὰρ  ὀφείλει  τὰ  τέκνα  τοῖς  γονεῦσιν  θησαυρίζειν,  ἀλλὰ  οἱ  γονεῖς  τοῖς  τέκνοις.  15 ἐγὼ  δὲ  ἥδιστα  δαπανήσω  καὶ  ἐκδαπανηθήσομαι  ὑπὲρ  τῶν  ψυχῶν  ὑμῶν.  εἰ  περισσοτέρως  ὑμᾶς  ἀγαπῶν*,  ἧσσον  ἀγαπῶμαι;  16 Ἔστω  δέ,  ἐγὼ  οὐ  κατεβάρησα  ὑμᾶς·  ἀλλὰ  ὑπάρχων  πανοῦργος  δόλῳ  ὑμᾶς  ἔλαβον.  17 μή  τινα  ὧν  ἀπέσταλκα  πρὸς  ὑμᾶς,  δι’  αὐτοῦ  ἐπλεονέκτησα  ὑμᾶς;  18 παρεκάλεσα  Τίτον  καὶ  συναπέστειλα  τὸν  ἀδελφόν·  μήτι  ἐπλεονέκτησεν  ὑμᾶς  Τίτος;  οὐ  τῷ  αὐτῷ  Πνεύματι  περιεπατήσαμεν;  οὐ  τοῖς  αὐτοῖς  ἴχνεσιν; 

19 Πάλαι  δοκεῖτε  ὅτι  ὑμῖν  ἀπολογούμεθα.  κατέναντι  Θεοῦ  ἐν  Χριστῷ  λαλοῦμεν·  τὰ  δὲ  πάντα,  ἀγαπητοί,  ὑπὲρ  τῆς  ὑμῶν  οἰκοδομῆς.  20 φοβοῦμαι  γὰρ  μή  πως  ἐλθὼν  οὐχ  οἵους  θέλω  εὕρω  ὑμᾶς,  κἀγὼ  εὑρεθῶ  ὑμῖν  οἷον  οὐ  θέλετε,  μή  πως  ἔρις,  ζῆλος,  θυμοί,  ἐριθεῖαι,  καταλαλιαί,  ψιθυρισμοί,  φυσιώσεις,  ἀκαταστασίαι·  21 μὴ  πάλιν  ἐλθόντος  μου  ταπεινώσῃ  με    Θεός  μου  πρὸς  ὑμᾶς,  καὶ  πενθήσω  πολλοὺς  τῶν  προημαρτηκότων  καὶ  μὴ  μετανοησάντων  ἐπὶ  τῇ  ἀκαθαρσίᾳ  καὶ  πορνείᾳ  καὶ  ἀσελγείᾳ    ἔπραξαν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

2 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page