PROS ROMAIOUS 14

<< PROS ROMAIOUS 14 >>
Romans 14 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
 

1 ton de asthenounta tē pistei proslambanesthe mē eis diakriseis dialogismōn 2 os men pisteuei phagein panta o de asthenōn lachana esthiei 3 o esthiōn ton mē esthionta mē exoutheneitō o de mē esthiōn ton esthionta mē krinetō o theos gar auton proselabeto 4 su tis ei o krinōn allotrion oiketēn tō idiō kuriō stēkei ē piptei stathēsetai de dunatei gar o kurios stēsai auton

5 os men [gar] krinei ēmeran par ēmeran os de krinei pasan ēmeran ekastos en tō idiō noi plērophoreisthō 6 o phronōn tēn ēmeran kuriō phronei kai o esthiōn kuriō esthiei eucharistei gar tō theō kai o mē esthiōn kuriō ouk esthiei kai eucharistei tō theō 7 oudeis gar ēmōn eautō zē kai oudeis eautō apothnēskei 8 ean te gar zōmen tō kuriō zōmen ean te apothnēskōmen tō kuriō apothnēskomen ean te oun zōmen ean te apothnēskōmen tou kuriou esmen 9 eis touto gar christos apethanen kai ezēsen ina kai nekrōn kai zōntōn kurieusē

10 su de ti krineis ton adelphon sou ē kai su ti exoutheneis ton adelphon sou pantes gar parastēsometha tō bēmati tou theou

11 gegraptai gar zō egō legei kurios oti emoi kampsei pan gonu kai pasa glōssa exomologēsetai tō theō

12 ara [oun] ekastos ēmōn peri eautou logon dōsei [tō theō]

13 mēketi oun allēlous krinōmen alla touto krinate mallon to mē tithenai proskomma tō adelphō ē skandalon 14 oida kai pepeismai en kuriō iēsou oti ouden koinon di eautou ei mē tō logizomenō ti koinon einai ekeinō koinon 15 ei gar dia brōma o adelphos sou lupeitai ouketi kata agapēn peripateis mē tō brōmati sou ekeinon apollue uper ou christos apethanen 16 mē blasphēmeisthō oun umōn to agathon 17 ou gar estin ē basileia tou theou brōsis kai posis alla dikaiosunē kai eirēnē kai chara en pneumati agiō 18 o gar en toutō douleuōn tō christō euarestos tō theō kai dokimos tois anthrōpois 19 ara oun ta tēs eirēnēs diōkōmen kai ta tēs oikodomēs tēs eis allēlous 20 mē eneken brōmatos katalue to ergon tou theou panta men kathara alla kakon tō anthrōpō tō dia proskommatos esthionti 21 kalon to mē phagein krea mēde piein oinon mēde en ō o adelphos sou proskoptei 22 su pistin {WH: ēn } {UBS4: [ēn] } echeis kata seauton eche enōpion tou theou makarios o mē krinōn eauton en ō dokimazei 23 o de diakrinomenos ean phagē katakekritai oti ouk ek pisteōs pan de o ouk ek pisteōs amartia estin


<< Romans 14 >>
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Biblos.com Online Bible