Numbers 5:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]wə-šā-ḵaḇוְשָׁכַ֨בAnd lieVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁa manNoun
854 [e]’ō-ṯāhאֹתָהּ֮with herPrep
7902 [e]šiḵ-ḇaṯ-שִׁכְבַת־carnallyNoun
2233 [e]ze-ra‘זֶרַע֒sowingNoun
5956 [e]wə-ne‘-lamוְנֶעְלַם֙and it be hidVerb
5869 [e]mê-‘ê-nêמֵעֵינֵ֣יfrom the eyesNoun
376 [e]’î-šāh,אִישָׁ֔הּof her husbandNoun
5641 [e]wə-nis-tə-rāhוְנִסְתְּרָ֖הand be kept closeVerb
1931 [e]wə-hîוְהִ֣יאand shePro
2930 [e]niṭ-mā-’āh;נִטְמָ֑אָהbe defiledVerb
5707 [e]wə-‘êḏוְעֵד֙and [there be] witnessNoun
369 [e]’ênאֵ֣יןnotPrt
  bāh,בָּ֔הּin itPrep
1931 [e]wə-hi-wוְהִ֖ואand shePro
3808 [e]לֹ֥אneitherAdv
8610 [e]niṯ-pā-śāh.נִתְפָּֽשָׂה׃be takenVerb
Hebrew Texts
במדבר 5:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁכַ֨ב אִ֣ישׁ אֹתָהּ֮ שִׁכְבַת־זֶרַע֒ וְנֶעְלַם֙ מֵעֵינֵ֣י אִישָׁ֔הּ וְנִסְתְּרָ֖ה וְהִ֣יא נִטְמָ֑אָה וְעֵד֙ אֵ֣ין בָּ֔הּ וְהִ֖וא לֹ֥א נִתְפָּֽשָׂה׃

במדבר 5:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושכב איש אתה שכבת־זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא לא נתפשה׃

Links
Numbers 5:13Numbers 5:13 Text AnalysisNumbers 5:13 InterlinearNumbers 5:13 MultilingualNumbers 5:13 TSKNumbers 5:13 Cross ReferencesNumbers 5:13 Bible HubNumbers 5:13 Biblia ParalelaNumbers 5:13 Chinese BibleNumbers 5:13 French BibleNumbers 5:13 German Bible

Bible Hub
Numbers 5:12
Top of Page
Top of Page