Judges 15:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֧אמְרוּAnd they spokeVerb
  lōwל֣וֹto himPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
3808 [e]לֹ֚אnotAdv
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
631 [e]’ā-sōrאָסֹ֤רNo but we will bindVerb
631 [e]ne-’ĕ-sā-rə-ḵāנֶֽאֱסָרְךָ֙you fastVerb
5414 [e]ū-nə-ṯan-nū-ḵāוּנְתַנּ֣וּךָand deliver youVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏām,בְיָדָ֔םinto their handNoun
4191 [e]wə-hā-mêṯוְהָמֵ֖תbut surely we will killVerb
3808 [e]לֹ֣אNoAdv
4191 [e]nə-mî-ṯe-ḵā;נְמִיתֶ֑ךָwe will killVerb
631 [e]way-ya-’as-ru-hū,וַיַּאַסְרֻ֗הוּyou And they bound himVerb
8147 [e]biš-na-yimבִּשְׁנַ֙יִם֙with twoNoun
5688 [e]‘ă-ḇō-ṯîmעֲבֹתִ֣יםcordsNoun
2319 [e]ḥă-ḏā-šîm,חֲדָשִׁ֔יםnewAdj
5927 [e]way-ya-‘ă-lū-hūוַֽיַּעֲל֖וּהוּand brought him upVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
5553 [e]has-sā-la‘.הַסָּֽלַע׃the rockNoun
Hebrew Texts
שופטים 15:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֧אמְרוּ לֹ֣ו לֵאמֹ֗ר לֹ֤א כִּֽי־אָסֹ֤ר נֶֽאֱסָרְךָ֙ וּנְתַנּ֣וּךָ בְיָדָ֔ם וְהָמֵ֖ת לֹ֣א נְמִיתֶ֑ךָ וַיַּאַסְרֻ֗הוּ בִּשְׁנַ֙יִם֙ עֲבֹתִ֣ים חֲדָשִׁ֔ים וַֽיַּעֲל֖וּהוּ מִן־הַסָּֽלַע׃

שופטים 15:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו לו לאמר לא כי־אסר נאסרך ונתנוך בידם והמת לא נמיתך ויאסרהו בשנים עבתים חדשים ויעלוהו מן־הסלע׃

Links
Judges 15:13Judges 15:13 Text AnalysisJudges 15:13 InterlinearJudges 15:13 MultilingualJudges 15:13 TSKJudges 15:13 Cross ReferencesJudges 15:13 Bible HubJudges 15:13 Biblia ParalelaJudges 15:13 Chinese BibleJudges 15:13 French BibleJudges 15:13 German Bible

Bible Hub
Judges 15:12
Top of Page
Top of Page