Jeremiah 52:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֩And it came to passVerb
8141 [e]ḇaš-šā-nāhבַשָּׁנָ֨הin the yearNoun
8671 [e]hat-tə-ši-‘îṯהַתְּשִׁעִ֜יתninthAdj
4427 [e]lə-mā-lə-ḵōw,לְמָלְכ֗וֹof his reignVerb
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֣דֶשׁin the monthNoun
6224 [e]hā-‘ă-śî-rîהָעֲשִׂירִי֮tenthAdj
6218 [e]be-‘ā-śō-wrבֶּעָשׂ֣וֹרon the tenthNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹדֶשׁ֒[day] of the monthNoun
935 [e]בָּ֠אcameVerb
5019 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-reṣ-ṣarנְבוּכַדְרֶאצַּ֨ר[that] NebuchadnezzarNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
894 [e]bā-ḇelבָּבֶ֜לof BabylonNoun
1931 [e]ה֤וּאhePro
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
2428 [e]ḥê-lōwחֵילוֹ֙his armyNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םJerusalemNoun
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַֽיַּחֲנ֖וּand pitchedVerb
5921 [e]‘ā-le-hā;עָלֶ֑יהָagainst itPrep
1129 [e]way-yiḇ-nūוַיִּבְנ֥וּand buildVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֛יהָagainstPrep
1785 [e]dā-yêqדָּיֵ֖קfortsNoun
5439 [e]sā-ḇîḇ.סָבִֽיב׃it aroundSubst
Hebrew Texts
ירמיה 52:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֩ בַשָּׁנָ֨ה הַתְּשִׁעִ֜ית לְמָלְכֹ֗ו בַּחֹ֣דֶשׁ הָעֲשִׂירִי֮ בֶּעָשֹׂ֣ור לַחֹדֶשׁ֒ בָּ֠א נְבוּכַדְרֶאצַּ֨ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֜ל ה֤וּא וְכָל־חֵילֹו֙ עַל־יְר֣וּשָׁלִַ֔ם וַֽיַּחֲנ֖וּ עָלֶ֑יהָ וַיִּבְנ֥וּ עָלֶ֛יהָ דָּיֵ֖ק סָבִֽיב׃

ירמיה 52:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשנה התשעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבוכדראצר מלך־בבל הוא וכל־חילו על־ירושלם ויחנו עליה ויבנו עליה דיק סביב׃

Links
Jeremiah 52:4Jeremiah 52:4 Text AnalysisJeremiah 52:4 InterlinearJeremiah 52:4 MultilingualJeremiah 52:4 TSKJeremiah 52:4 Cross ReferencesJeremiah 52:4 Bible HubJeremiah 52:4 Biblia ParalelaJeremiah 52:4 Chinese BibleJeremiah 52:4 French BibleJeremiah 52:4 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 52:3
Top of Page
Top of Page