Isaiah 5:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1945 [e]hō-w,ה֗וֹיWoeInj
5060 [e]mag-gî-‘êמַגִּיעֵ֥יto those who addVerb
1004 [e]ḇa-yiṯבַ֙יִת֙houseNoun
1004 [e]bə-ḇa-yiṯ,בְּבַ֔יִתto houseNoun
7704 [e]śā-ḏehשָׂדֶ֥הfieldNoun
7704 [e]ḇə-śā-ḏehבְשָׂדֶ֖הto fieldNoun
7126 [e]yaq-rî-ḇū;יַקְרִ֑יבוּ[that] layVerb
5704 [e]‘aḏעַ֚דuntilPrep
657 [e]’e-p̄esאֶ֣פֶס[there be] noNoun
4725 [e]mā-qō-wm,מָק֔וֹםplaceNoun
3427 [e]wə-hū-šaḇ-temוְהֽוּשַׁבְתֶּ֥םthat they may be placedVerb
905 [e]lə-ḇad-də-ḵemלְבַדְּכֶ֖םaloneNoun
7130 [e]bə-qe-reḇבְּקֶ֥רֶבin the midstNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃of the earthNoun
Hebrew Texts
ישעה 5:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֹ֗וי מַגִּיעֵ֥י בַ֙יִת֙ בְּבַ֔יִת שָׂדֶ֥ה בְשָׂדֶ֖ה יַקְרִ֑יבוּ עַ֚ד אֶ֣פֶס מָקֹ֔ום וְהֽוּשַׁבְתֶּ֥ם לְבַדְּכֶ֖ם בְּקֶ֥רֶב הָאָֽרֶץ׃

ישעה 5:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הוי מגיעי בית בבית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ׃

Links
Isaiah 5:8Isaiah 5:8 Text AnalysisIsaiah 5:8 InterlinearIsaiah 5:8 MultilingualIsaiah 5:8 TSKIsaiah 5:8 Cross ReferencesIsaiah 5:8 Bible HubIsaiah 5:8 Biblia ParalelaIsaiah 5:8 Chinese BibleIsaiah 5:8 French BibleIsaiah 5:8 German Bible

Bible Hub
Isaiah 5:7
Top of Page
Top of Page