2 Kings 2:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hî,וַיְהִ֗יAnd it came to passVerb
1992 [e]hêm-māhהֵ֣מָּהas theyPro
1980 [e]hō-lə-ḵîmהֹלְכִ֤יםstill went onVerb
1980 [e]hā-lō-wḵהָלוֹךְ֙went onVerb
1696 [e]wə-ḏab-bêr,וְדַבֵּ֔רand talkedVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הbeholdPrt
7393 [e]re-ḵeḇ-רֶֽכֶב־[there appeared] a chariotNoun
784 [e]’êšאֵשׁ֙of fireNoun
5483 [e]wə-sū-sêוְס֣וּסֵיand horsesNoun
784 [e]’êš,אֵ֔שׁof fireNoun
6504 [e]way-yap̄-ri-ḏūוַיַּפְרִ֖דוּand partedVerb
996 [e]bênבֵּ֣יןasunder themPrep
8147 [e]šə-nê-hem;שְׁנֵיהֶ֑םbothNoun
5927 [e]way-ya-‘alוַיַּ֙עַל֙and went upVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hū,אֵ֣לִיָּ֔הוּElijahNoun
5591 [e]bas-sə-‘ā-rāhבַּֽסְּעָרָ֖הby a whirlwindNoun
8064 [e]haš-šā-mā-yim.הַשָּׁמָֽיִם׃into heavenNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 2:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י הֵ֣מָּה הֹלְכִ֤ים הָלֹוךְ֙ וְדַבֵּ֔ר וְהִנֵּ֤ה רֶֽכֶב־אֵשׁ֙ וְס֣וּסֵי אֵ֔שׁ וַיַּפְרִ֖דוּ בֵּ֣ין שְׁנֵיהֶ֑ם וַיַּ֙עַל֙ אֵ֣לִיָּ֔הוּ בַּֽסְּעָרָ֖ה הַשָּׁמָֽיִם׃

מלכים ב 2:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב־אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים׃

Links
2 Kings 2:112 Kings 2:11 Text Analysis2 Kings 2:11 Interlinear2 Kings 2:11 Multilingual2 Kings 2:11 TSK2 Kings 2:11 Cross References2 Kings 2:11 Bible Hub2 Kings 2:11 Biblia Paralela2 Kings 2:11 Chinese Bible2 Kings 2:11 French Bible2 Kings 2:11 German Bible

Bible Hub
2 Kings 2:10
Top of Page
Top of Page