2 Kings 12:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֨עַשׂAnd didVerb
3060 [e]yə-hō-w-’āšיְהוֹאָ֧שׁJehoashNoun
3477 [e]hay-yā-šārהַיָּשָׁ֛ר[that that was] rightAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֥יin the sightNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]yā-māw;יָמָ֑יוhis daysNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhereinPrt
3384 [e]hō-w-rā-hū,הוֹרָ֔הוּinstructedVerb
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֖עJehoiadaNoun
3548 [e]hak-kō-hên.הַכֹּהֵֽן׃the priestNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 12:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨עַשׂ יְהֹואָ֧שׁ הַיָּשָׁ֛ר בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה כָּל־יָמָ֑יו אֲשֶׁ֣ר הֹורָ֔הוּ יְהֹויָדָ֖ע הַכֹּהֵֽן׃

מלכים ב 12:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל־ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן׃

Links
2 Kings 12:22 Kings 12:2 Text Analysis2 Kings 12:2 Interlinear2 Kings 12:2 Multilingual2 Kings 12:2 TSK2 Kings 12:2 Cross References2 Kings 12:2 Bible Hub2 Kings 12:2 Biblia Paralela2 Kings 12:2 Chinese Bible2 Kings 12:2 French Bible2 Kings 12:2 German Bible

Bible Hub
2 Kings 12:1
Top of Page
Top of Page