2 Chronicles 4:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4501 [e]ham-mə-nō-rō-wṯהַמְּנֹר֞וֹתMoreover the lampstandNoun
5216 [e]wə-nê-rō-ṯê-hem,וְנֵרֹתֵיהֶ֗םand with their lampsNoun
1197 [e]lə-ḇa-‘ă-rāmלְבַעֲרָ֧םto burnVerb
4941 [e]kam-miš-pāṭכַּמִּשְׁפָּ֛טin the wayNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יin frontNoun
1687 [e]had-də-ḇîrהַדְּבִ֖ירthe oracleNoun
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֥בgoldNoun
5462 [e]sā-ḡūr.סָגֽוּר׃of pureVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 4:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־הַמְּנֹרֹ֞ות וְנֵרֹתֵיהֶ֗ם לְבַעֲרָ֧ם כַּמִּשְׁפָּ֛ט לִפְנֵ֥י הַדְּבִ֖יר זָהָ֥ב סָגֽוּר׃

דברי הימים ב 4:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־המנרות ונרתיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור׃

Links
2 Chronicles 4:202 Chronicles 4:20 Text Analysis2 Chronicles 4:20 Interlinear2 Chronicles 4:20 Multilingual2 Chronicles 4:20 TSK2 Chronicles 4:20 Cross References2 Chronicles 4:20 Bible Hub2 Chronicles 4:20 Biblia Paralela2 Chronicles 4:20 Chinese Bible2 Chronicles 4:20 French Bible2 Chronicles 4:20 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 4:19
Top of Page
Top of Page