2 Chronicles 16:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]hă-lōהֲלֹ֧אnotAdv
3569 [e]hak-kū-šîmהַכּוּשִׁ֣יםthe EthiopiansAdj
3864 [e]wə-hal-lū-ḇîm,וְהַלּוּבִ֗יםand the LubimsNoun
1961 [e]hā-yūהָי֨וּWereVerb
2428 [e]lə-ḥa-yilלְחַ֧יִל ׀hostNoun
7230 [e]lā-rōḇלָרֹ֛בa hugeNoun
7393 [e]lə-re-ḵeḇלְרֶ֥כֶבchariotsNoun
6571 [e]ū-lə-p̄ā-rā-šîmוּלְפָרָשִׁ֖יםand horsemenNoun
7235 [e]lə-har-bêhלְהַרְבֵּ֣הmanyVerb
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑דwith veryAdj
8172 [e]ū-ḇə-hiš-šā-‘en-ḵāוּבְהִשָּֽׁעֶנְךָ֥because you did relyVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
5414 [e]nə-ṯā-nāmנְתָנָ֥םhe delivered themVerb
3027 [e]bə-yā-ḏe-ḵā.בְּיָדֶֽךָ׃into your handNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 16:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲלֹ֧א הַכּוּשִׁ֣ים וְהַלּוּבִ֗ים הָי֨וּ לְחַ֧יִל ׀ לָרֹ֛ב לְרֶ֥כֶב וּלְפָרָשִׁ֖ים לְהַרְבֵּ֣ה מְאֹ֑ד וּבְהִשָּֽׁעֶנְךָ֥ עַל־יְהוָ֖ה נְתָנָ֥ם בְּיָדֶֽךָ׃

דברי הימים ב 16:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלא הכושים והלובים היו לחיל ׀ לרב לרכב ולפרשים להרבה מאד ובהשענך על־יהוה נתנם בידך׃

Links
2 Chronicles 16:82 Chronicles 16:8 Text Analysis2 Chronicles 16:8 Interlinear2 Chronicles 16:8 Multilingual2 Chronicles 16:8 TSK2 Chronicles 16:8 Cross References2 Chronicles 16:8 Bible Hub2 Chronicles 16:8 Biblia Paralela2 Chronicles 16:8 Chinese Bible2 Chronicles 16:8 French Bible2 Chronicles 16:8 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 16:7
Top of Page
Top of Page