1 Kings 7:49
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4501 [e]ham-mə-nō-rō-wṯהַ֠מְּנֹרוֹתthe lampstandNoun
2568 [e]ḥā-mêšחָמֵ֨שׁfiveNoun
3225 [e]mî-yā-mînמִיָּמִ֜יןon the rightNoun
2568 [e]wə-ḥā-mêšוְחָמֵ֧שׁ[side] and fiveNoun
8040 [e]miś-śə-mō-wlמִשְּׂמֹ֛אולon the leftNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יin frontNoun
1687 [e]had-də-ḇîrהַדְּבִ֖ירthe oracleNoun
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֣בgoldNoun
5462 [e]sā-ḡūr;סָג֑וּרof pureVerb
6525 [e]wə-hap-pe-raḥוְהַפֶּ֧רַחand with the flowersNoun
5216 [e]wə-han-nê-rōṯוְהַנֵּרֹ֛תand the lampsNoun
4457 [e]wə-ham-mel-qa-ḥa-yimוְהַמֶּלְקַחַ֖יִםand the tongsNoun
2091 [e]zā-hāḇ.זָהָֽב׃[of] goldNoun
Hebrew Texts
מלכים א 7:49 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־הַ֠מְּנֹרֹות חָמֵ֨שׁ מִיָּמִ֜ין וְחָמֵ֧שׁ מִשְּׂמֹ֛אול לִפְנֵ֥י הַדְּבִ֖יר זָהָ֣ב סָג֑וּר וְהַפֶּ֧רַח וְהַנֵּרֹ֛ת וְהַמֶּלְקַחַ֖יִם זָהָֽב׃

מלכים א 7:49 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־המנרות חמש מימין וחמש משמאול לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב׃

Links
1 Kings 7:491 Kings 7:49 Text Analysis1 Kings 7:49 Interlinear1 Kings 7:49 Multilingual1 Kings 7:49 TSK1 Kings 7:49 Cross References1 Kings 7:49 Bible Hub1 Kings 7:49 Biblia Paralela1 Kings 7:49 Chinese Bible1 Kings 7:49 French Bible1 Kings 7:49 German Bible

Bible Hub
1 Kings 7:48
Top of Page
Top of Page